ล่ าสุดปรั บส มดุ ลร าค าทองวันนี้แล้ว

ร าค าทองคำปร ะจำวันที่ 17 มิ.ย.2564 สมาคมค้ าทองคำ ประกาศร าค าซื้ อข ายครั้ งแรก ปรั บลดลงแ รง 350 บ าท

เมื่อเที ยบกับร าค าปิดวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 27,600 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็ บไซต์ของ สมาคมค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association

ที่เผยแ พร่เมื่อเวลา 09.32 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแ ท่ง 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,000 บ าท

ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 27,100 บ าท ตามประก าศค รั้งล่าสุด สำหรับทองรูปพร รณ 96.5 เป อร์เซ็ นต์

รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,514.84 บ าท ร าค าข ายออกบ าทละ 27,600 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,823.50 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออน