ธ.ทห ารไ ทย ให้วงเงิ นกู้ยื มสูงสุดถึง500,000บ าทไม่ต้องค้ำประกัน

วันนี้ Bang jaab.com มีบริการสินเชื่ อที่น่าสนใจจาก ธนาค ารทห ารไทย มาแ นะนำกัน สำหรับ สินเ ชื่อ

“บั ตรกดเ งินสด Flash” จาก ธนาค ารทห ารไ ทย ที่มีวงเ งินกู้ยืม ตั้งแต่ 15,000 สูงสุดที่ 500,000 บ าท

สมั ครได้ทุกอ าชีพ โดยไม่ต้ องใช้หลัก ทรั พย์หรือบุคค ลค้ำประกัน

สินเ ชื่อ บัตรกดเ งินสด Flash เป็นสินเ ชื่ออเนกประส งค์ในรูปของวงเงิ นสินเ ชื่อหมุนเวี ยน (Revolving Credit)

โดยไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุ คคลค้ำประกัน เพื่ อเป็นวงเ งินสำ รองให้ท่านนำไปใช้จ่ ายเพื่อการอุปโภ คบริโ ภคตามความต้องการ

บัตรกดเ งินสด Flash จาก ธนาค ารทห ารไ ทย ใช้บัต รกดเงิ นสด แฟล ช ในการเบิ กถอ นเ งินสด หรือ

รับโ อนเ งินเข้ าบัญชี หรือ ผ่อ นชำระสินค้ า และบริการ ซึ่งวงเงิ นจะกลับคื นสู่บั ตรเมื่อมีการชำระเงิ นคื น

เหม าะสำหรับกลุ่มลู กค้ าที่มีความต้องการใช้เงิ นสดหมุนเวี ยนเ พื่อความสะดว กคล่อ งตัว

สินเ ชื่อ บัต รกดเงิ นสด Flash ธนา คารทหา รไทย เห มาะสำหรับกลุ่มลู กค้ าที่มีความต้องการใช้เงิ นสดหมุนเวี ยน

เพื่อความสะด วกค ล่องตัว ชอบการชำระคื นแบบอิส ระและสามารถคว บคุมการชำระคื นได้ด้วยตัวเอง

ส มัครวันนี้ ไม่มีค่ าธรร มเนี ยมการเบิ กเงิ นสด แร กเ ข้าและร ายปี หากสนใจสมั ครสินเ ชื่อดูร ายละเอี ยดตามนี้ได้เลย

ร ายละเ อียด สินเ ชื่อ บัตรกดเงิ นสด Flash

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเ งิน ตั้งแต่ 15,000 – 500,000 บ าท

จุดเด่น

-ไม่ต้องใช้หลั กทรั พย์หรือบุค คลค้ำประกัน

-กดเ งินสดใช้ หรือ จะผ่อ นสินค้ าก็ได้

อัตร าดอกเบี้ ย

-ดอกเบี้ ย 25% (CPR + 7%)

วิธีสมั คร สินเชื่ อ บั ตรกดเงิ นสด Flash

-สมั ครได้ที่ธนาค ารทห ารไ ทย สาขาใ กล้บ้ านทั่วประเทศ

ข้อมูลเ พิ่มเติมส มัคร บั ตรกดเงิ นสด Flash คลิ กที่นี่

คุณสมบั ติสมั คร สินเ ชื่อ บั ตรกดเงิ นสด Flash