ธ.กรุ งศรี ให้กู้ง่ ายอนุมั ติร วดเ ร็ว วงเงิ น 20,000 บ าท

ธนาค าร กรุงศรีให้กู้ ยื มง่ ายอนุมั ติเ ร็วโดยสินเชื่ อ ธนาค าร กรุงศรี Krungsri iFIN เป็น สินเชื่ อ ในรูปแ บบดิจิทั ล ที่สาม ารถ

ยื่นกู้ด้วยตนเองผ่ านแ อพ KMA ในมือถือ สะด วก ทุกที่ทุกเ วลา รู้ผลไวภ ายใน 1 วัน

นับจากการ ยื่นเอกส าร คร บถ้ วน สมบู รณ์ ดอกเ บี้ย ถูกกว่า ปกติ 3% ทุกวงเงิ น ทุกเดือน เริ่ มต้นเ พียง 9.99% ต่อปี*

คุณสมบั ติเบื้ องต้น ของผู้สมั คร

–อายุ 20 – 59 ปี

– พนักง านประจำ มีร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

– อา ยุการทำงา นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

– มีหม ายเล ขโทรศั พท์ ที่ติดต่อได้ง่ าย ทั้งที่บ้ าน หรือ ที่ทำง าน

ร ายละเอี ยด สินเชื่ อ ส่วนบุ คคลกรุ งศรี Krungsri iFIN

ดอกเ บี้ย Krungsri iFIN เป็นการกู้เงิ นออนไลน์ ดอกเบี้ ยต่ำ อั ตรา

ดอกเ บี้ย ถูกกว่าดอกเ บี้ยปกติถึง 3% ตล อดอายุสั ญญา

–ดอกเ บี้ย 9.99% ต่อปี ใน 3 เดือนแ รก(สำหรับพนั กงานประจำ อา ยุงาน 1 ปีขึ้นไป

ที่รับเงิ นกู้ผ่านบั ญชีก รุงศรี ด้วยวิธีโ อนเงิ นเข้าบั ญชี)

–ดอกเ บี้ย 10.99% ต่อปี ใน 6 เดื อนแรก(สำหรับพนั กงานประจำที่ร ายได้ต่อเดือน 30,000 บ าทขึ้นไป)

ข้อดี สินเชื่ อ Krungsri iFIN

–ยื่น กู้ เงิ นด่ วน ออนไ ลน์ได้เองผ่ านมือถือ ปลอดภั ยทุกขั้นตอน

–ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือคนค้ำประกันในการกู้เงิ นฟรีค่ าธร รมเนี ยมทั้งค่ าอากรแสต มป์ค่ าจัดการเงิ นกู้

–ค่ าโอนเงิ น เข้าบั ญชี หลังได้รับการอนุมั ติเงิ นกู้และค่ าธร รมเนี ยมการใช้เ นหมุนเวี ยนตลอดชี พ

ขั้นต อนการขอสินเชื่ อ

ยื่นกู้สินเชื่ อ Krungsri iFIN ด้วยตนเอง ผ่าน มือถือ ง่ายๆ มีบั ญชี

ธนาค าร ไหน ก็ยื่นกู้ได้ สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับเงิ นก้อนใหญ่ ไม่ต้องค้ำ

ขั้นต อนการสมั คร

วิธีการสมั คร สินเชื่ อผ่านมือถือง่ายๆ แค่กร อกข้อมูลและอัปโ หลดเอกส ารให้คร บถ้ วน

1.เข้าไปเว็บไ ซต์ธนาค ารกรุงศรี“คลิกที่นี่”เพื่อเข้าสู่ระบบการสมั ครขอ สินเชื่ อ

2.เลือกอาชีพ และระบุร ายได้ของ คุณ เพื่อคำน วณสินเชื่ อเบื้องต้น

3.ปรั บเปลี่ ยนร ายละเอี ยดของสินเชื่ อ ตามความต้องการแล้วกดปุ่ม“สมั ครสินเชื่ อ

4.ศึกษา ขั้นตอน การสมั คร สินเชื่ อ และกดปุ่ม“ถัดไป”

5.อ่ านรา ยละเอียด และยอ มรับ ข้อตกลง ในการใช้บริก าร แล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

6.ระบุหมายเ ลข โทรศั พท์มือถือเพื่อใช้สมั คร แล้วกด“ขอรหั สoTP”

7.ระบุร หัส OTP ที่ส่ง มาทาง SMS แล้วกด“ยืนยั นรหัส oTP”

8.กดปุ่ม “กล้องถ่ ายรูป” เพื่อสแกน บัต รประชาช น และให้ระบบก รอก

ข้อมูล บั ตรประชาช น โดยอัตโนมั ติ หรือเลื อกกร อก ข้อมูล ด้วยตนเอง

9.หน้าจอจะเปิ ดกล้องถ่ายรูป วางบัต รประชาช น ให้อยู่ตรงกลาง เห็นข้อมูลชั ดเ จน แล้วกดปุ่ม ถ่ายรูป

10.ตร วจสอบ ข้อมูล และกดปุ่มยื นยัน

11.กรอก ข้อมูลส่ วนตัว และข้ อมูล บุคค ลอ้างอิง ให้คร บถ้วน แล้วกดปุ่ ม“ถัดไป”

12.กรอ กข้อมูล ที่อยู่ตามที่ระบุให้ครบถ้ วนและเลื อกที่อยู่จัดส่ง เอกส ารแล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

13.กรอ กข้อมูล ร ายได้,ข้อมูลการทำงาน ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

14.กรอ ก ข้อมูล สินเชื่ อ,ข้อมูลบัญชี สินเชื่ อ ให้คร บถ้วนและ เลือ กวิธีการ ชำระสินเชื่ อ แล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

15.เริ่มก ารอัปโหลดเอกส ารโดยกด“กล้องถ่ ายรูป”และสามารถดู ร ายละเ อียด ของเอกส าร โดยกดปุ่ม“?”

16.อัปโห ลดเอกส ารให้ครบตามที่ระบุไว้แล้วกดปุ่ม“ถัดไป”

17.ตร ว จสอบและยืนยันข้อมูลใบสมั ครและสามารถ แ ก้ไขข้อมูลได้โดยกดปุ่ม“ดินสอ

18.การสมัค รสำเ ร็จกดปุ่ม“กลับสู่หน้าหลัก”เพื่อออ กจากระบบ.ใครที่สนใจ ก็ลองทำตามดูนะครั บขอให้โ ชคดี

ข้อมูลphurlenlen