ทองคำวันนี้ ปรั บร าค าขึ้นสูงมาก

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (18 มิ.ย.) ปรับลง 350 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้

โดยร าค าทองรูปพร รณขยั บมาอยู่ที่บ าทละ 27,050 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ

ที่เผ ยแ พร่ผ่านทางเ ว็บไซต์ เมื่อเวลา 9:25 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้ อในประเ ทศอยู่ที่บ าทละ 26,450 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,550 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับท องรูปพร รณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 25,969.08 บ าท

ข ายออกที่ร าค า 27,050 บ าท ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,783.50 เหรี ยญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 18 มิ.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแ ท่ง

รับซื้ อ บ าทละ 26,450 บ าท

ข ายออก บ าทละ 26,550 บ าท

ทองรูปพร รณ

รับซื้ อ บ าทละ 25,969.08 บ าท

ข ายออก บ าทละ 27,050 บ าท