เผ ยตาร างการรับเ งิน ค นละครึ่ งเ ฟส 3

ปิ ดไทม์ไลน์รับเ งิน “คนละครึ่งเฟส 3” ใครลงทะเบี ยนผ่านแล้ว เตรียมรับเงิ น 3,000 บ าท

โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอป “เป๋าตัง” พร้อมยืนยันเปิ ดรับลงทะเบี ยนต่อเนื่องจนสิ้ นสุดโครงการ

นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า การลงทะเบี ยนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ซึ่งเปิ ดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบี ยนได้ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พบว่ายังมีประชาช นให้ความสนใจต่อเนื่อง

แม้จะบ างตากว่าช่วงวันแรก โดยล่ าสุดเวลา 13.30 น. เหลือสิทธิอีกเพียง 4.8 ล้านสิทธิสุดท้าย

จากสิทธิในโครงการทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ ก็จะเปิ ดลงทะเบี ยนต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-22.00 น.

กระทรวงการคลัง ยังไม่มีนโยบ ายปิดรับการลงทะเบี ยน จะเ ปิดให้ลงทะเบี ยนได้ทุกวัน

จนสิ้ นสุดโครงการ คือ 31 ธันวาคม 2564 แต่เชื่ อว่า คงไม่มีใครลงทะเบี ยนช้า

เพร าะต้องการได้สิทธิครบ 3,000 บ า ท ซึ่งหากลงทะเ บียนช่วง ตุลาคม-ธันวาคม ก็จะได้เพียง 1,500 บ าท ไม่ได้สิทธิย้อนหลัง

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะให้สิทธิกับทุกคนที่ลงทะเบี ยน ภายใต้เงื่อนไข อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิ ดให้ผู้ถือบัตรดังกล่าวสละสิทธิ

ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อมาใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้

โดยมีผู้สละสิทธิรวม 1,195 ร าย เท่านั้น น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ถือบัตรทั้งหมด 13.6 ล้านคน

อย่ างไรก็ดี แม้ว่าจำนวน 31 ล้านคน จะเพียงพอต่อผู้ต้องการใช้สิทธิ แต่ก็อาจจะมีส่วนเพิ่มจากกรณีที่

มีผู้ใช้สิทธิมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีการลงทะเบี ยนใช้สิทธิไม่ถึง 4 ล้านคน

เพร าะต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 มากกว่า ซึ่งกระทรวงการคลังก็จะติดตาม และทบทวนต่อไปตามความเหมาะสม

ทม์ไลน์การรับเ งิน มีดังนี้

ส่วนกลุ่มที่เคยได้เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช นไว้แล้ว ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้นอีก

โดยกระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเ งิน ใช้สิทธิโครงการ 2 ช่วง คือ

กรกฎาคม-กันย ายน 2564 จำนวน 1,500 บ าท

ตุลาคม-ธันวาคม 2564 อีก 1,500 บ าท

รวมเป็นคนละ 3,000 บ าทตลอดโครงการ

ในส่วนของการลงทะเบี ยนร้ านค้ าคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ประกอบการร้ านค้ าให ม่ลงทะเบี ยน

เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 51,221 ร าย และร้ านค้ าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ระยะที่ 1 และ 2 ที่ค าดว่าจะยืนยันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 1.2 ล้านร าย

จึงขอเชิญชวนร้ านค้ าที่คุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ได้แก่ ร้ านค้ าทั่วไป

ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

ที่มีสัญชาติไทยไม่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

ผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้ านหรือชุมช นเมืองหรือวิสาหกิจชุมช น

ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และผู้ให้บริการขนส่งมวลช นสาธารณะ

สนใจเข้าร่วมลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น