ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (18 มิ.ย.) ตามข้อมูลจากบ างจาก แก๊ สโซลฮ อล์ 95 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 28.25 บ าท

ส่วนแก๊ สโ ซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 27.98 บ าท

ด้านร าค าดีเซ ลวันนี้ ดีเซล B10 ร าค าอยู่ที่ 25.59 บ าท ดีเ ซล B7 ร าค า 28.59 บ าท

และดีเซ ลพรีเมี ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.36 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพ รุ่งนี้ ยังไม่มีประก าศเป ลี่ยนแ ปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวลา 8:29 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบ นซิน-แก๊ สโซฮ อล์

• แก๊ สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.25 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.98 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.74 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.59 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.59 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.34 บ าท

• ดีเ ซลพรีเมี่ ยม ลิตรละ 33.36 บ าท

หมายเ หตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรว จสอบร าค า ณ สถานีเติ มน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.