เร าช นะ ม.33 รีบใช้เงิ นคงเหลื อก่อนหม ดสิ ทธิ

ช้หมดกันหรื อยัง เตื อน เร าชนะ-ม.33 หมดเ ขตใช้ 30 มิ.ย. นีี

เหลือเวล าอีกเพียงแค่ 10 กว่าวันเท่านั้นจะสิ้ นสุดโครงการ เร าช นะ

ต่อกันด้วยโค รงการ คนละค รึ่ง ที่ใช้จ่ ายผ่านแ อปเป๋ าตัง

ซึ่งขณะนี้โค รงการคนละครึ่งสิ ทธิยังไม่เ ต็ม

ล่าสุดสิ ทธิคงเห ลือ 4,319,531 สิทธิ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบี ยนรีบเลย

ผู้ที่ได้รับสิ ทธิเ ข้าร่วมคนละครึ่ง จะมีSMS แ จ้งแตื อนวันใช้สิ ทธิ