ธนาคารกรุงไ ทยใจดีให้กู้ยื ม50,000บ าท อนุมั ติเร็ว

บริการสิ นเชื่ อใหม่จากทาง ธนาค าร กรุ งไทย บริการสิ นเ ชื่อ

ที่มีชื่ อว่า “สินเชื่ อก รุงไทยใจดี” สินเชื่ อตัวให ม่จาก ธนาค ารกรุ งไทย

ที่มีวงเงิ นกู้ยื มด่วน ที่ตั้งแต่ 5,000 สูงสุดที่ 100,000 บ าท

โดยไม่ใช้คนค้ำประกัน สมัครง่ ายผ่ านแอป ไม่จำเป็นต้องเดินทาง

ไปธนาคารให้เสี ยเวลา และไม่ต้องเต รียมเอ กส ารมากมายให้ยุ่ งย าก

และยังรู้ผลอนุ มัติไวไม่ต้องรอน าน

สินเชื่ อกรุ งไ ทยใจดี เป็นบริก าร สินเ ชื่ อเ งิ นกู้ ยื ม ตัวใหม่จากทาง

ธนาค าร กรุงไทย ที่เ ปิ ดโอกาศให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริก าร

สินเ ชื่ อเ งิ นกู้ยื ม ได้อย่ างง่ ายยิ่ งขึ้ น เพร าะสามารถ ยื่น กู้ยื มเงิ น

ได้ง่ ายๆ เพียงผ่ านท างแ อปมือถือ Krungthai NEXT ไม่จำ

เป็นต้องมีหลักท รั พย์ หรือ บุ ค ค ลค้ำประกัน พร้ อมทั้ง

วงเ งิ นกู้ยื มที่สูง และยังรู้ผลอ นุ มั ติไว

สินเ ชื่ อกรุงไทยใจดี เป็นสินเ ชื่ อ เงิ นด่วน ที่มีวงเ งิ นกู้ยื มพร้อมใช้

เริ่มต้นที่ 5,000 บ าท สูงสุดที่ 100,000 บ าท เพื่อนำไปเป็น

เงิ นสำรอง หรือเงิ นห มุนเวียน พร้อมใช้จ่ ายทุกสถานการ์ณต ามที่

ต้องการ โดยจุดเด่ นของ สินเ ชื่อกรุ งไท ยใจดี ก็คือสามารถสมัคร

ยื่นขอ กู้ยื มเงิ น ได้ง่าย ผ่ านแอป Krungthai NEXT โดยไม่

ต้องใช้เอ กส าร ไม่จำเป็นต้องมีห ลั กทรั พย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

เป็นสิ นเ ชื่ อเ งิ นกู้ยืมที่เหมาะสำหรับ ลูกค้ าธน าค ารกรุงไทย ที่ต้องการ

สินเ ชื่ อเงิ นด่ วน เพื่อนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในการใช้ชี วิ ตประจำวัน

หรือจะไปเป็นเ งิ นทุนในการประกอบอาชี พที่ก็ได้เช่นกัน และยัง

สามารถขอ กู้ยืมเ งิ น ได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเดิ นทางไปธนาค ารให้

เ สี ยเวล า แค่มีแ อป Krungthai NEXT ห ากสน ใจดู

ร ายล ะเอี ยดการส มัครสิ นเชื่ อต ามนี้ได้เลย

ร ายล ะเอี ยด สิ นเ ชื่ อก รุงไ ทยใจดี

วงเงิ นกู้ยื ม

-กู้ยืม เงิ น ได้ตั้งแต่ 5,000 บ าท

-วงเงิ นกู้ยื ม สูงสุดที่ 100,000 บ าท

จุดเด่น สิ นเ ชื่ อกรุงไทยใจดี

-สมั ครง่ ายผ่ าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภ ายใน 5 น าที

-ไม่ต้องใช้เอ กส าร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำปร ะกัน

-ไม่ใช้ไม่เสี ยด อกเ บี้ ย ฟรีค่ าธร รมเนี ยม