เผยออกมาแล้ว โรงเรียนหยุดถึงวันไหน

วันนี้ (17 มิ.ย.64) นครเมื องเชี ยงร าย ประก าศ โ รงเรียนองค์ก ารบริหารส่ วนจังหวัดเชี ยงร าย

นางเอกดัง โพสต์ความในใจ มอบเพลงนี้แด่โควิด หลังต้องกักตัว 2 รอบติด

แ จ้ง ปิ ดก ารเรี ยนก ารสอน ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค. 2564

เนื่ องจ ากพบว่านักเรี ยนชั้น ม.5 จำนวน 1 ร ายติ ด เ ชื้ อ cv

จึงทำก ารปิ ดก ารเรี ยนก ารสอนทุกระดับชั้น โดยมีร ายละเอี ยดในภาพด้ านล่ าง

ฟิกเกียร์แจ่มๆ!! ราคาโดนใจ!! ที่ PlazaThai

แจ่มว้าว! ‘อดีตนางเอกช่อง 7’ ลั่นภาพเด็ด มุมเสยบิกินี

ประก าศปิ ด

ขอบคุณที่มาจ าก นครเมื องเชี ยงร าย