วิธียืนยันตัวตนค นละครึ่งเฟส 3

หลังจากเปิ ดให้ลงทะเบี ยน ค นละครึ่ง เฟส 3 เพื่อรับสิทธิเงิ นช่วยเหลือจากรั ฐ 3,000 บ าท

ไปตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่ านมาแล้วนั้น โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่ านมาได้ทยอยส่ง sms

แจ้งผลการลงทะเบี ยนไปแล้วเรียบร้อย แต่ก็ยังไ ม่สามารถใช้งานได้ เพราะยังต้องเข้าไปยืนยันตัวตน ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตังก่อน

ใครบ้ างต้องยืนยันตัวตน

1.เป็นผู้เคยร่วมโครงการรั ฐ ด้วยการสแกนใบหน้ าเทียบกับรูปถ่าย และยังไ ม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย

2.เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสแกนใบหน้ าผ่ านครั้งแรก ลบแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และยกเลิ กการผูก G wallet

ใครไ ม่ต้องยืนยันตัวตน

1.เคย เข้าร่วมโครงการรั ฐ และเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้ว

2.เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสแกนใบหน้ าผ่ านในครั้งแรก ลบแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ไ ม่ได้ยกเลิก การผูก G wallet

สำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตน ค นละครึ่ง เฟส 3 มีดังนี้

1. ดำเนินการผ่ านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next สำหรับคนที่มีแอพพลิเคชั่น Krungthai Next

หลังจากกดยืนยันตัวตนแลล้ว ให้ดำเนินการต ามขั้นตอน เข้าสู่แอพพลิเคชั่น

กดปุ่มดำเนินการบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

จากนั้นกรอกรหัส OTP ตรวจสอบข้อมูล เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้ างหน้ า กำลังตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะล่ าสุด เพื่อดูผลการสมัคร

2. สแกนใบหน้ า กรอกข้อมูลตามขั้นตอน และยืนยันตัวตนผ่ านตู้ ATM กรุงไทย

กดสแกนใบหน้ า ยืนยันตัวตน

สแกนใบหน้ าให้อยู่ในกรอบสีเขียว

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลต ามบัตรประชาชน

จากนั้นนำบัตรประชาชนไปยืนยันที่ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารกรุงไทย

การยืนยันผ่ านตู้ ATM กรุงไทย

เลือกเมนู ยืนยันตัวตน (ไ ม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม)

ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน

ยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลพิสู จน์ตัวตน

เสี ยบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน

เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทา หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยแล้ว

ให้กลับมาเปิ ดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง สแกนใบหน้ าอีกครั้ง เพื่อให้การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

อย่ างไรก็ต าม คำถามที่หลายคนสงสัยว่า ยืนยันตัวตน ค นละครึ่ง เฟส 3 นั้น

ทำได้ถึงเมื่อไหร่ กระทร วงการคลังระบุว่าไ ม่มีกำหนด เหมือนค นละครึ่งเฟสแรก

ที่ต้องทำภายใน 14 วัน ยังไงใครที่ลงทะเบี ยนไว้แล้วอย่ าลืม ยืนยันตัวตนกันนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก: ค นละครึ่ง.com