สั่งปิดโรงเรี ยนทั้งจังหวัด

วันที่ 21 มิ.ย.2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิ ดเผยว่า

ขณะนี้สถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV ในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์

ยังมีการแพร่ระบา ดอยู่หลายอำเภอ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้นต่อนักเรียน

ผู้ปกครอง และประชาชน คณะกร รมการโร คติดต่อจ.เพชรบูรณ์

จึงมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรั ฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทร วงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ Onsite ทั้งหมด

แต่ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

เช่น Online, On demand, On hand, On air ตามบริบทและความพร้อม

ของสถานศึกษาแต่ละแห่งตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564

ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ เป็นการประจำ

เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทย าลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งไ ม่มีการเข้าออกของนักเรียนไ ม่น้อยกว่า 14 วันแล้ว

นอกจากนั้นยังมีคำสั่ งให้ปิดสถานที่เสี่ ย งต่อการแพร่กระจายของ CV

ได้แก่ สถานรับเลี้ ยงเ ด็ก หรือสถ านดูแลผู้สูงอ ายุ ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติ

โรงเรี ยนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็ กเ ล็ก เด็ กก่อนวัยเรี ยน งดให้บริการตู้เกม

เครื่องเล่น ร้ านเกม และสวนสนุก ในห้างสร รพสินค้า หรือศูนย์การค้ าต่ างๆอีกด้วย

ก่อนหน้ านี้ได้มีบ างโรงเรียนเปิ ดให้มีการเรียนการสอบแบบ onsite แต่ปรากฎว่ามีนักเรียนติ ด CV

เนื่องจากช่วงปิดเทอมได้ไปอยู่กับผู้ปกครองในพื้นที่ต่ างจังหวัด บางคนเดินทางไปต่ างจังหวัด

เมื่อเปิดเรียนแล้วถึงพบว่าติ ด CV ทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิดพร้อม

ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง กักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน

สำหรับสถานก ารณ์ผู้ป่ ว ย Cv จ.เพชรบูรณ์ มีผู้ป่ วยสะสม 210 ร าย