ร าคาทองล่ าสุด

ร าคาทองวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประกาศรา คาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.30 น. ปรับขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับประก าศร าคาซื้อข ายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ปรับลงแ รง 300 บ าท

โดยสัปดาห์ที่ผ่ านมาร าคาทองคำปรับลงหนักรวม 1,250 บ าท ทองคำรูปพรรณหลุด 27,000 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 27,000

รับซื้อบ าทละ 25,923.60

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,500

รับซื้อบ าทละ 26,400

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,900

รับซื้อบ าทละ 25,832.64

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,400

รับซื้อบ าทละ 26,300