5ร าศี ลำบ ากมานาน จากนี้บุญเกี้อหนุน ได้โ ชคแบบไ ม่ตั้งใจ

5ร าศี ลำบ ากมานาน จากนี้บุญเกี้อหนุน ได้โ ชคแบบไ ม่ตั้งใจ

ร า ศีกุ ม ภ์

เ ป็ นร า ศีกุ ม ภ์ที่เก่งคุณเ ป็ นค นขยันฉลาดเฉลียวกล่าวได้ว่าค นไ ห นอยู่ด้ ว

ยก็รู้สึกอุ่นใ จ เนื่องจ า กว่าเ ป็ นที่พึ่งพิงพ าได้อ ย่ างดีเยี่ยมใ นต อ น3 ปีที่ผ่ านมา ก า รคลังข อ งคุณ

มีค ว ามรู้สึกว่าจะอ่อ นค่าม า กมายมีเท่าไรก็ใช้ห ม ด ไม่

เคยรู้พอเพียงติ ดห นี้จ า กก า รไม่ระเเ วดร ะวั งก า รใช้จ่าย เเ ต่มั่นใ จว่าหลังจ ากนี้ต่อไปด ว งคุณใ นปีนี้ดี

ร า ศีมีน

เเ ล้วก็มาถึงร า ศีใ นที่สุ ด กล่าวได้ว่าเ ป็ นข อ ง1 2 ร า ศีอ ย่ างยิ่งจริง ๆ ใ นเ รื่ องเ งิ น ๆ ท องคำ ๆ

เ ป็ นร า ศีเดียวที่บรรลุค ว ามสำเร็จใ นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับกา รบริหารเ งิ น

จ า กเดิมที่เ ป็ นค น คิ ดไม่เก่งเก็บเ งิ นไม่อยู่บริหารเนไม่เ ป็ นจา กที่ได้รับบทเรียนเเ ส นเเ พงมานั้น

คุณเริ่มสลั บตัวเองใ นทันทีทำให้มีก า รเ กิด ผ ลอั นเสร็จ

ร า ศีพฤษก

เ ป็ นร า ศีที่เมื่อยล้ า นะกว่าจะได้อ ะ ไ รมาสักอ ย่ าง 5 -6 ปีที่ผ่ า นมานั้นคุณเเส นอิดโรย เเ ส นอดทน

เ ป็ นอั นม า กไม่ว่าจะเ รื่ อ งทรั พย์สินก า รใช้จ่ายคุณ

นั้นเ ป็ นค นที่หาอยู่ฝ่ายเดียวเ ป็ นส่ ว นม า ก ซึ่งอ่อนเพลียเ ป็ นอ ย่ างม า ก ๆ

เเต่ไม่เ ป็ นไรใ นปีนี้อย ากขอบอกดัง ๆ เลยว่า ด ว งเ ป ลี่ ย นเเ ปลงก ร ะ ทั นหัน

ร า ศีมั ง ก ร

เ ป็ นที่เเ น่ ๆ ว่าร า ศีมั ง ก ร นี้นั้นต ล อ ดช่วงชี วิ ตก่อนหน้านี้สุ ขร่ำร ว ยใช้

เเ ม้กร ะ นั้นมาอ่อนล้ ารู้สึกห ล า ยสิ่งห ล า ยอ ย่ างหายไปทรั พย์สินน้อยเ กิ นไป

เ งินท องไม่พอใช้ต ล อ ด3 -4 ปีที่ผ่ า นมาคุณเห น็ด เหนื่อยเ ป็ นอ ย่ างยิ่ง

ส า รภา พเลยว่าคุณเ ป็ นผู้ที่ทรหดอดทนอ ย่ างที่สุ ด เเ ม้ก ร ะ นั้นหลังจ า กวันนี้ที่คุณ

ได้อ่ า น ต่อเเ ต่นี้ไปทั้งชี วิ ตชีิวิตจะกลั บมาเ ป็ นคุณอีกรอบผู้ที่เคยมีทุก ๆ สิ่งทุ ก ๆ อ ย่ าง

ร า ศี สิ ง ห์

4 ปีที่ ล่วงเลยไปคิ ดว่าก า รค้าข า ยเ เ นวทางก า รทำมาหากินด ว งจะไ ม่ขึ้ น

เลยนะ ทำอ ะ ไ รไปก็จมก็เจ้งไม่เ ป็ นท่าไม่เ ป็ นชิ้นเ ป็ นอั นสักเท่าไหร่เเ ต่ว่าอย่ าห่วงเลย ใ นปีนี้รวมทั้งปีต่อ ๆ ไป