ส่องวันครบรอบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี

วันนี้เป็นวันคล้ายวัน ม ร ณ ภ า พ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบรอบ 149 ปี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (นามเดิม โต) หรือนามที่นิยมเรียก สมเด็จโต หลวงปู่โต หรือ สมเด็จวัดระฆัง เป็นพระภิกษุมหานิกาย

เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่ างมากในประเท ศไทย

ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาร ามวรมหาวิหารในสมัยรัชก าลที่ 4-5

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริย าวัตรน่าเลื่ อมใส

เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน

และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคม เมตต ามหานิยม

โดยเฉพาะอย่ างยิ่งวัตถุมงคล พระสมเด็จ ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี

หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเท ศไทย และมีร าคาซื้อข ายในปัจจุบันต่อองค์เป็นร าคานับล้านบ าทด้วยปฏิปทาจริย าวัตร

และคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถร าจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน

ที่มา wikipedia

แห่ซื้อเลขวันครบรอบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ขอบคุณ ภาพจากเล ขเด็ ด เลขมาแ รง เลขดัง สล าก๕ภาค