บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐได้เพิ่ม1,200

วันที่ 1 มิ.ย.2564 ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของCV ระยะที่ 2 ตามที่กระทร วงการคลังได้เสนอ หนึ่งในนั้นคือ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3 ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน 1,200 บ าท

ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน

โดยจะจ่ ายเงิ นช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บ าท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3 มาตรการช่วยครั้งนี้จะเป็นการจ่ ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐได้รับอยู่แล้ว ดังนี้

1.วงเงิ นชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค 200-300 บ าทต่อคน ใช้กับร้ านค้าธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

2.ค่ าเดินทางรถโดยส ารสาธารณะ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ 3 เดือน

4.ส่วนลดค่ าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไ ม่เกิน 100 บ าท

ซึ่งจะต้องใช้น้ำไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่ าน้ำประปามาต้องจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงิ นสดกลับมาเข้าบัตร

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3

จะจ่ ายเงิ นช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บ าท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.2564

ขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์