ใครเดื อดร้ อนเอาไปใช้ก่อนจากออมสิน

ใครที่กำลั งมองหาสิ น เชื่ อดีๆ สักตัว เพื่อมาบริ หา ร เงิ นทุนหมุนเวี ย น ในช่วงนี้

มาทางนี้เลย เพราะธ น า คารออมสิ น ได้ออกสินเชื่ อที่น่าส น ใจ อย่าง สินเชื่อ ไทร ทอง อเนก ประส ง ค์

ที่รองรับทุกความต้องการของผู้กู้ไ ม่ว่าผู้กู้จะต้องการเงิ น ไปใช้จ่ ายอะไร ทั้งรถ ท่องเที่ยว จะใช้เป็นค่ า รักษาพยา บ า ล หรือใช้ทำเรื่องอื่นๆ ก็ได้

สินเชื่อไทร ท องอเนกประสงค์ จะมอบ ว ง เงิ นสูงสุด 300,000 บาท สำหรับกรณีที่ผู้กู้ใช้ บุค ค ลค้ำประกัน และจะ ม อบวงเงิ นสูงสุด 10,000,000 บ าท

สำหรับกรณีที่ผู้ใช้หลั ก ทรั พ ย์ ค้ำประกัน ขอแค่เป็นบุคคล ที่มีอาชีพและ ร า ยได้เพียงพอก็สาม า รถ กู้ ได้แล้ว

จุดเด่น

สินเชื่ อที่รอง รั บความ ต้ อง การทุกประ เ ภ ท อาทิ

เพื่อการอุป โภค บริโภค

เพื่อไถ่ ถอ น จำนองจากสถาบันการ เ งินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกา ร อุปโภค บ ริ โภค)

เพื่อใช้ในการประกอ บ อาชี พ ที่ไ ม่ใช่ในการลงทุนเพื่อ ก า รประกอบธุ ร กิจ

ร ายละเอี ยดสินเ ชื่อ จำนวนเงิ นให้กู้

1. กรณีใช้ บุ ค คลค้ำประกัน ให้กู้ไ ม่เกิ น รายละ 300,000 บ าท

2. กรณี ใช้หลั ก ทรัพย์ค้ำป ร ะ กัน ให้กู้ไ ม่เกิ น ร ายละ 10,000,000 บ าท

มีหลัก เกณ ฑ์ ดังนี้ ไ ม่เกิน 90% ของร าคาประเมิ น

หลักทรั พ ย์ที่ดินพร้อมอาคาร ไ ม่เกิน 85% ของราค า ประเมิ น ห้องชุด ไ ม่เกิน 80% ของร า คาประเมิ น ที่ดิ น

ดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนา คาร กำ หนด

ระยะเวลาชำระ ไ ม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้อง ชำ ระ เงิ นกู้และดอก เบี้ ย

งว ดแรกตา ม ที่ กำหนดใน สัญ ญา โดยมีหลักเ ก ณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เงิน กู้ ไ ม่เกิ น 300,000 บ าท ระยะเ วลา ชำระเ งิน กู้ ไม่เกิน 7 ปี เงิ น กู้ เกิน 300,000 บ าท ระยะเว ลา ชำระเงิ น กู้ ไ ม่เกิน 25 ปี

ร ายละเอี ยดการสมัคร คุณสมบัติ เป็นบุค ค ล ที่มีอาชีพและ รา ย ได้แน่นอน มีอา ยุ ครบ 20 ปีบริบูรณ์

และเมื่อรวม อายุ ผู้กู้กับระยะเว ลา ที่ชำระเงิ น คืน ต้องไ ม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้ บุค ค ล ค้ำปร ะ กัน ได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำปร ะ กัน ต้องมีคุ ณ สมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่ อ รวม อา ยุ ผู้ค้ำปร ะ กัน กับระยะ เว ลา ที่ชำระเงิน กู้ ต้อ ง ไ ม่เกิน 60 ปี

(2) มีถิ่ น ที่ อยู่ แน่น อน ส า มา รถติดต่อได้

(3) มีเงื่อ น ไขอย่าง ใ ด อย่า ง หนึ่ ง ดังนี้ เป็นข้ารา ช การที่มี เงิ น เดือนตั้งแต่ 18,000 บา ท ขึ้นไป

เป็นพนัก งา น รั ฐวิส า หกิจ หรือพนัก งา น องค์กรของรั ฐ หรือเ จ้า หน้ าที่

หรือพนัก งา น ของหน่วยงาน ภ าค รั ฐ ที่มีเงิ น เดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป เป็นพนัก งา น ผู้มีรายได้ ประจำ ขอ ง บริษัทเ อก ช น

ที่มีความมั่น ค ง และมี เงิ น เดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เป็นผู้ปร ะ ก อบ การ อา ชี พ อิสระที่มีรายได้ เ ฉลี่ย ไ ม่น้อย ก ว่า เดื อ น ละ 30,000 บาทขึ้นไป

2. กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อ ม อาคา ร หรือห้อง ชุ ด มีหลัก เ กณฑ์ ดังนี้

(1) เป็นของผู้ กู้ หรือบุค ค ล อื่น

(2) ตั้งอยู่ในแหล่ง ชุม ช น ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้ า สาธารณูปโภคอื่นๆ

ตา ม ความจำเป็น และมีทางสา ธา ร ณ ปร ะ โยชน์ ซึ่งรถยน ต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก