สั่ งปิด 79โรงเรี ยน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครร าชสีมา

เปิ ดเผยว่า สถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV ในพื้นที่ จ.นครร าชสีมา

ล่ าสุดวันนี้ (23 มิ.ย.64) มีผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มอีก 20 ร าย โดยอยู่ในพื้นที่ อ.ชุมพวง 1 ร าย, อ.โชคชัย 2 ร าย, อ.ด่านขุนทด 2 ร าย,

อ.ปักธงชัย 1 ร าย, อ.เมือง 1 ร าย, อ.วังน้ำเขียว 4 ร าย และ อ.เสิงส าง 9 ร าย รวมผู้ป่ว ยสะสมแล้ว จำนวน 1,072 ร าย

รักษาห ายแล้ว จำนวน 932 ร าย ยังรักษาอยู่ จำนวน 126 ร าย

ทั้งนี้ จากสถานก ารณ์ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงเปิ ดเทอมของโรงเรี ยนต่ างๆ พบว่ามีผู้ปกครองของนักเรียน

ในโรงเรียนหลายแห่ง ติ ด CV จนทำให้ผู้บริหารโรงเรียนต่ างๆ ต้องประก าศปิดเรียนชั่ วคร าวเป็นจำนวนมาก

ซึ่งขณะนี้มีผู้บริหารโรงเรียนใน จ.นครร าชสีมา จำนวน 79 แห่ง

ประสานมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ขอปิดโรงเรียนชั่ วคร าวเพื่อควบคุมสถานก ารณ์การระบ าดในพื้นที่

โดยเฉพาะโรงเรี ยนในพื้นที่ อ.เสิงสาง อ.โนนสูง และ อ.เมือง ซึ่งมีครูและผู้ปกครองนักเรี ยนติ ดเชื้ อ

นพ.นรินทร์รัชต์ ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ จึงประสานเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าไปทำความสะอาดภายในโรงเรียน และติ ดต ามผู้สัมผัสเสี่ย งสูง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ CV ไ ม่ให้ขย ายวงกว้ าง

โดยในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.64) ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครร าชสีมา

จะมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM กับผู้อำนวยการการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครร าชสีมา เขต 1-7,

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และผู้บริหารส่วนการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัด อบจ.นครร าชสีมา

เพื่อหารือแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนอีกครั้ง

ด้านนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครร าชสีมา เปิ ดเผยว่า ในส่วนของโรงเรี ยนต่ างๆ ในพื้นที่ จ.นครร าชสีมา

ได้มีการร้ องขอปิดเรียนชั่ วคร าวเข้ามาอย่ างต่อเนื่ อง เพราะผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ รู้สึกวิตกกังวล

กลัวว่าบุตรหลานของตนเองจะไปรับ CV มาจากโรงเรียน จึงไ ม่สบ ายใจ

และแจ้งไปยังผู้บริหารโรงเรียน ให้มีการปิดเรียนชั่ วคร าวไว้ก่อน จนกว่าสถานก ารณ์จะดีขึ้น

โดยขณะนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครร าชสีมา กำลังเร่งรวบรวมร ายชื่อโรงเรี ยนต่ างๆ

เพื่อส่งให้ทางนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าร าชการจังหวัดนครร าชสีมา

ในฐานะประธานคณะกร รมการศึกษาธิการจังหวัด และประธานคณะกร รมการโร คติ ดต่อจังหวัด พิจารณาอีกครั้ง