ร าคาทอง ล่ าสุด

ร าคาทองวันนี้พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตล าด)

เมื่อเวลา 09.29 น. ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันอังคาร

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 3 รอบ รวมร าคาปรับขึ้นเล็กน้อย 50 บ าท

ร าคาซื้อขายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ

ข ายออกบ าทละ 27,300

รับซื้อบ าทละ 26,226.80

ร าคาทองแท่ง

ข ายออกบ าทละ 26,800

รับซื้อบ าทละ 26,700

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ

ข ายออกบ าทละ 27,250

รับซื้อบ าทละ 26,166.16

ร าคาทองแท่ง

ข ายออกบ าทละ 26,750

รับซื้อบ าทละ 26,650