คนละครึ่ง และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ไ ม่ตามเป้า จะคืนงบให้ พ.ร.ก.เงิ นกู้

กระทร วงการคลังเผยหากโครงการ ค นละครึ่ง และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไ ม่เป็นไปตามเป้า จะคืนงบให้ พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบ าท

เพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

เปิ ดเผยว่า หากยอดการลงทะเบี ยนร่วมโครงการ ค นละครึ่ง และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไ ม่เต็มจำนวนเป้าหมายที่กระทร วงการคลังตั้งไว้

ทางกระทร วงการคลังจะพิจารณาคืนงบประมาณในส่วนที่เหลือของโครงการกลับไปยังพระร าชกำหนด (พ.ร.ก.)

เงิ นกู้ฉุกเ ฉิน 1 ล้านล้านบ าท เพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป

สำหรับ โครงการค นละครึ่ง ตั้งเป้าไว้ที่ 31 ล้านคน ในวงเ งิน 93,000 ล้านบ าท

ขณะนี้ ยอดการลงทะเบี ยนอยู่ที่กว่า 28.3 ล้านคน มียอดคงเหลือกว่า 2.7 ล้านคน

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งเป้าไว้ที่ 4 ล้านคน ในวงเ งิน 28,000 ล้านบ าท ขณะนี้

ยอดการลงทะเบี ยนอยู่ที่ประมาณ 400,000 ร าย มียอดคงเหลือประมาณ 3.6 ล้านร าย

หากทั้งสองโครงการค นร่วมลงทะเบี ยนไ ม่เต็ม กระทร วงการคลังจะคืนงบประมาณส่วนที่เหลือกลับไปยัง พ.ร.ก.เงิ นกู้ฉุกเฉิน 1 ล้านบ าท

เพื่อให้เงิ นเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อเยี ยวย าและดูแลเศร ษฐกิจในส่วนอื่นๆ

และหากยอดลงทะเบี ยนร ายใ หม่ชะลอตัวลงมากๆ อาจจะปิดการรับลงทะเบี ยน ซึ่งต้องดูสถานก ารณ์ก่อน

โดยเฉพาะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ประชาชนอาจจะยังไ ม่รู้ว่าร้ านค้าใดเข้าร่ วมบ้ าง

โดยอาจต้องรอให้มีการใช้จ่ ายในวันที่ 1 ก.ค.ก่อน เพื่อให้ประชาชนได้ติ ดต าม

ซึ่งอาจมีคนอย ากเข้าร่วมโครงการมากขึ้นในภายหลัง

ขอบคุณ อัมรินทร์ทีวี