ร าคาทองร่ วงหนักแล้ว

ร าคาทองวันนี้พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ประก าศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.26 น. ปรับลดลง 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันพุธ

ที่ตลอดทั้งวันมีการประก าศร าคาทองทั้งหมด 3 รอบ และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่อกันทั้ง 3 รอบ รวมปรับขึ้น 150 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 27,350

รับซื้อบ าทละ 26,272.28

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,850

รับซื้อบ าทละ 26,750

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 27,400

รับซื้อบ าทละ 26,317.76

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,900

รับซื้อบ าทละ 26,800

ขอบคุณที่มา news.in.th