เผยวันโอนเงิ นรอบ2ค นละครึ่งเฟส3

สำหรับใครที่ลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส 3 ได้สำเร็จแล้ว พร้อม ยืนยันตัวตน ผ่ านเรียบร้อยแล้ว ในลำดับถัดไป

ชวนคุณมาเช็ คไทม์ไลน์ของโครงการฯ ว่าวงเงิ นสิทธิจะโอนเข้ามาในแอพฯ เป๋าตัง วันไหน

เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อไหร่ และหมดเขตใช้เงิ นวันไหน

1. ค นละครึ่งเฟส 3 โอนเงิ นรอบแรก : 1 ก.ค. 64

ค นละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ ายไ ม่เกิน 150 บ าทต่อวัน (รั ฐจ่ าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่ าย 150)

รวมวงเ งิน 3,000 บ าทต่อคน โดยจะแบ่ งจ่ าย เงิ นเยี ยวย า เป็น 2 รอบ

สำหรับรอบที่ 1 จะโอนให้ในวันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 1,500 บ าท (เฉพาะผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่ านเรียบร้อยแล้ว)

ส่วนคนที่ยังติ ดขัดเรื่อง ยืนยันตัวตน ไ ม่ผ่ าน ก็จะต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่ าน

ถึงจะเริ่มรับวงเงิ นสิทธิได้ โดยอาจจะได้รับเงิ นรอบแรกล่ าช้าหลังวันที่ 1 ก.ค. 64 แต่อย่ างไรก็ต าม

ก็จะได้วงเงิ นสิทธิรอบแรกภายในเดือน ก.ค.-ก.ย. 64

2. ค นละครึ่งเฟส 3 โอนเงิ นรอบสอง : 1 ต.ค. 64

ส่วนการแบ่งจ่ าย เงิ นเยี ยวย า รอบที่ 2 นั้น

จะโอนวงเงิ นให้ในแอพฯ เป๋าตัง ได้ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บ าท คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 1 ต.ค. 64

นอกจากนี้ เร ามีไทม์ไลน์มาให้ดูว่าตลอดโครงการค นละครึ่งเฟส 3 นั้น

แต่ละช่วงเวลามีขั้นตอนใดเกิ ดขึ้นบ้ าง ดังนี้

14 มิ.ย. 64 : เปิ ดลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชนผ่ านเว็บไซต์

และผ่ านแอพฯ เป๋าตัง และเปิ ดลงทะเบี ยนร้ านค้ าบุคคลธรรมดาในวันเดียวกันนี้ด้วย

21 มิ.ย. 64 : เริ่มให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ใครอย ากเปลี่ยนสิทธิจาก ค นละครึ่ง ไปเป็น ยิ่งใช้ยิ่งได้

ให้ไปลงทะเบี ยนที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ที่จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันนี้ วันแรก

28 มิ.ย. 64 : หมดเขตเปลี่ยนแปลงโครงการ (สำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนจาก คนละครึ่ง ไปเป็น ยิ่งใช้ยิ่งได้)

1 ก.ค. 64 : โอนเงิ นรอบแรก 1,500 บ าท และเริ่มใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ โครงการ ค นละครึ่งเฟส 3

1 ต.ค. 64 : โอนเงิ นรอบที่ 2 อีก 1,500 บ าท

31 ธ.ค. 64 : หมดเขตใช้สิทธิในโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3

3. อัพเดท ค นละครึ่งเฟส 3 วันนี้เหลือกี่สิทธิ

อัพเดทลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส 3 ความคืบหน้ าล่ าสุดวันนี้ 23 มิ.ย. 64 เวลา 14.30 น.

สิทธิคงเหลือเพียง 2.7 ล้านสิทธิเท่านั้น

โดยจะเปิ ดลงทะเบี ยนจนกว่าครบสิทธิ 31 ล้านสิทธิ ผ่ านทางเว็บไซต์ www.ค นละครึ่ง.com

และ แอพฯ “เป๋าตัง” ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

สำหรับผู้ลงทะเบี ยนสำเร็จ กระทร วงการคลัง จะส่ง SMS ยืนยันว่าลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว

จากนั้นจะให้ทำการยืนยันตัวตนบนแอพฯ เป๋าตัง เป็นลำดับต่อไป