ทองคำผันผวนหนัก

ร าคาทองวันนี้เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

ประกาศร าคาทองครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.27 น. ปรับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันศุกร์

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 3 รอบ รวมร าคาปรับลดลงเล็กน้อย 50 บ าท

ร าคาทองคำรับซื้อบ าทละ26,750 ขายออกบ าทละ26,850

ทองรูปพรรณรับซื้อบ าทละ26,272.28 ข ายออกบ าทละ 27,350 บ าท