เลื่อน คนละครึ่ง เติมเงิ นเร าชนะ ม.33แทน

วันที่ 27 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56 น. บิ๊กตู่เรียกถกทีมเศร ษฐกิจด่ วน คาดเลื่อนโครงการค นละครึ่ง

เติมเงิ นมาตรการเร าชนะ ม.33 แทน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า

พรุ่งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี ได้ยกเลิกการเป็นประธานการประชุมคณะกร รมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

โดยจะมีการเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศร ษฐกิจเป็นการด่ วน เพื่อหามาตรการเยี ยวย าทางเศร ษฐกิจ

หลังมีการประกาศปิดพื้นที่และกิจการบ างจุด เพื่อป้องกัน CV ยังไ ม่ทราบวาระการประชุมทีมที่ปรึกษาเศร ษฐกิจในวันพรุ่งนี้

คาดว่าเมื่อมีการหารือกันชัดเจน ท่านนายกจะสื่อส ารกับประชาชนให้รับทร าบต่อไป” นายอนุชา กล่าว

ร ายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.)

เปิ ดเผยว่า สศช. จะเสนอเลื่ อนโครงการค นละครึ่งที่จะเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2564 นี้ออกไป 1 เดือน

เพราะเป็นโครงการกระตุ้นการใช้จ่ าย แต่ประกาศคำสั่งล่ าสุดของรั ฐบ าลมีการกำหนดไ ม่ให้ร้ านอาหารนั่งกินในร้ านได้เป็นเวลา 30 วัน

มาตรการค นละครึ่งจึงไ ม่เหมาะสมกับสถานก ารณ์ในช่วงนี้

นอกจากนี้ สศช. กำลังพิจารณาเสนอให้นายกรั ฐมนตรี จ่ ายเงิ นเพิ่มใน มาตรการเร าชนะ และ ม.33 เร ารักกัน

กำลังสิ้ นสุดในวันที่ 30 ก.ค. 2564 นี้

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดื อนร้อนให้กับแร งงานและประชาชนทดแทนไปก่อนเป็นเวลา 1 เดือน

ส่วนจำนวนเงิ นจะให้เท่าไรขึ้นอยู่กับการตั ดสินใจของนายกรั ฐมนตรี

โดยแหล่งเงิ นจะใช้จาก พ.ร.ก.กู้เ งิน 5 แสนล้านบ าท ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่ างไรก็ดี จะต้องหารือร่วมกับนายกรั ฐมนตรีอีกครั้ง เพราะยังมีบ างแนวคิดให้คงระยะเวลามาตรการตามเดิมไว้

จึงต้องพิจารณาความเหมาะสมให้รอบด้าน หากมีการเลื่ อน สศช.ก็ต้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบภายในเดือน ก.ค.นี้ เพราะมติ ครม.กำหนดให้ เริ่มมาตรการ 1 ก.ค.2564