เผยร ายละเอี ยด จ่อเพิ่มเงิ นเร าชนะม.33

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

เปิ ดเผยว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

ได้ยกเลิ กการเป็นประธานการประชุมคณะกร รมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

โดยมีการเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศร ษฐกิจเป็นการด่ วน

เพื่อหามาตรการเยี ยวย าทางเศร ษฐกิจ หลังมีการประก าศปิดพื้นที่และกิจการบ างจุด เพื่อป้องกันการ ร ะ บ า ด ของCV

โดยนายอนุชากล่าวว่า ยังไ ม่ทร าบวาระการประชุมทีมที่ปรึกษาเศร ษฐกิจในวันพรุ่งนี้

จึงยังบอกไ ม่ได้ว่าจะมีการหารือเลื่ อนโครงการค นละครึ่งที่จะเริ่มวันที่ 1 ก.ค. นี้

และ มีมาตรการเศร ษฐกิจอื่นเข้ามาเสริมแทนหรือไ ม่

ขณะที่มีร ายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.) เปิ ดเผยว่า

คาดว่าจากสถานก ารณ์ปัจจุบัน ที่มีการปิดพื้นที่ ทำให้ประชาชนไ ม่สามารถออกไปใช้จ่ ายได้

ทำให้กระทร วงการคลัง อาจจะเสนอให้เลื่ อนโครงการค นละครึ่งที่จะเริ่มวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ออกไปอย่ างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์โครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ าย

แต่ประกาศคำสั่ งล่ าสุดมีการกำหนดไ ม่ให้ร้านอาหารนั่งกินในร้ านได้เป็นเวลา 30 วัน

มาตรการค นละครึ่งจึงไ ม่เหมาะสมกับสถานก ารณ์ในช่วงนี้

อย่ างไรก็ดี จะต้องหารือร่วมกับนายกรั ฐมนตรีอีกครั้ง เพราะ ยังมีบ างแนวคิดให้คงระยะเวลามาตรการตามเดิมไว้

จึงต้องพิจารณาความเหมาะสมให้รอบด้าน หากมีการเลื่ อน สศช.ก็ต้องเสนอเรื่องเข้า

คณะรั ฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือน ก.ค.นี้ เพราะมติครม.กำหนดให้ เริ่มมาตรการ 1 ก.ค.2564

นอกจากนี้ อาจมีการพิจารณาเสนอให้นายกรั ฐมนตรี จ่ ายเงิ นเพิ่มใน มาตรการเร าชนะ และ ม.33 เร ารักกัน

ที่กำลังสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดื อนร้อนให้กับแร งงานและประชาชนทดแทนไปก่อนเป็นเวลา 1 เดือน

ส่วนจำนวนเงิ นจะให้เท่าไรขึ้นอยู่กับการตั ดสินใจของนายกรั ฐมนตรี

โดยแหล่งเงิ นจะใช้จาก พ.ร.ก.กู้เ งิน 5 แสนล้านบ าท ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว