รับมือฝนถล่ มหนัก

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนตกหนักถึงหนักมาก

ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2564

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ ยงภั ย ได้แก่ เชียงร าย, พะเย า, น่าน, แพร่, อุตรดิตถ์, พิ ษณุโลก,

พิจิตร, เพชรบูรณ์, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, สกลนคร, อุดรธานี และหนองบัวลำภู

ด้วยในช่วงวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเท ศลาวและเวียดนามตอนบน

ในขณะที่มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนในวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเท ศลาวและเวียดนามตอนบน

ในขณะที่มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนน้อย