เรียกเงิ นคืนทั้งทุนและกำไร

นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ปฏิบัติหน้ าที่กระทร วงการคลัง

โพสต์ชี้แจงกรณีเรียกคืนเ งิน “เร าชนะ” อย ากให้ทุกคนเห็นใจการทำงานของหน่วยงานรั ฐ

ทุกอย่ างมีระเบียบและกฎหมายรองรับ ไ ม่ใช่ทำตามอำเภอใจ อย่ ามองข้าร าชการหรือหน่วยงานรั ฐเป็นศั ตรู

ก่อนจะเข้าโครงการทุกท่านรู้ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าอะไรทำได้หรือไ ม่ได้ ดังนั้น เมื่อเกิ ดปัญหาต้องยอมรับกติกา

ทั้งนี้ จากกรณีข่าวผู้ประกอบการที่กระทำเข้าข่ ายผิ ดเก ณฑ์ในโครงการเร าชนะปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดีย

กระทร วงการคลังได้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการเร าชนะ (โครงการฯ)

เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการที่สุจริต

โดยได้ตรวจพบธุรกร รมที่เข้าข่ายการกระทำฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

และได้ระงับสิทธิชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยผู้ประกอบการที่ระงั บสิทธิชั่ วคร าวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวม 2,751 ร าย

โดยได้พิจารณาตรวจสอบธุรกร รมแล้วจำนวน 2,739 ร าย และอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยยังไ ม่ได้จัดส่งเอกส ารแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการดังกล่าว

สำหรับผู้ประกอบการที่ระงั บสิทธิชั่ วคร าวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 120 ร าย

ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบการชี้แจงโต้แ ย้งมา

สำหรับกรณีข่าวของผู้ประกอบการที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียในขณะนี้

และได้ยกหยิบยกภาพถ่ายเอกส ารในการเรียกเงิ นของสำนักงานเศ รษฐกิจการคลังมาเป็นตัวอย่ างนั้น

ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการรับแลกวงเงิ นสิทธิเป็นเงิ นสด

ซึ่งเป็นพฤติกร รมที่ฝ่ าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการเร าชนะ

โดย โครงการฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสและหลักฐาน ซึ่งเมื่อตรวจสอบธุรกร รมการรับชำระเงิ นแล้วพบว่ามีความผิ ดปกติ

สอดคล้องตามหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับแจ้ง จึงได้ระงั บสิทธิการเข้าร่วมโครงการและเรียกชำระเงิ นคืนจากโครงการฯ

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเร าชนะ

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไ ม่เห็นด้วยกับคำสั่ งดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธ รณ์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลังภายใน 15 วัน

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง

กระทร วงการคลังได้เข้มงวดในการติ ดต ามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่กระทำเข้าข่ายฝ่ าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการอย่ างใกล้ชิด

และได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งช าติกรมการค้ าภายใน กระทร วงพาณิชย์ เป็นต้น

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้

ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทร วงการคลังปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่ างเค ร่งครัด

เพื่อไ ม่ให้เสี ยสิทธิการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคต และถูกดำเนินคดีตามกฎหม าย

ขณะที่ ชาวโซเชียลต่ างเข้ามาแสดงความเห็นต่อกรณีโครงการเร าชนะดังกล่าว

อาทิ ถ้าพูดกันตามกฎหมายยังไงเร าก็ทำผิ ดข้อกฎเกณฑ์ที่เค้าตั้งเอาไว้ค่ะ ผิ ดที่เร าสะเพร่ าไ ม่อ่านกฎให้ดีก่อน

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องมนุษยธรรม คือโครงการใจร้ ายกับร้ านค้ าออนไลน์มากๆ

ร้ านค้าออนไลน์ก็ไ ม่ได้ใ หญ่โตทุกคน ก็ยังจะเรียกเก็บเอากับ ปชช. ตาดำๆ จริงๆ เร าว่าควรรวมตัวแล้วฟ้องโครงการกลับค่ะ ,

เงื่ อนไขการสมัครระบุไว้แบบนี้นะคะ ต้องรับชำระสินค้ าหรือบริการโดยตรงจากประชาชน

นั่นหมายความการขายออนไลน์ทำไ ม่ได้ไ ม่ทราบตอนลงทะเบี ยนได้สอบถามทาวธนาคารหรืออ่านเงื่ อนไขก่อนหรือเปล่า ,

เร าข ายออนไลน์เหมือนกัน ตอนแรกอย ากสมัครมาก แต่พอคุยกับเจ้าหน้ าที่เขาบอกร้ านค้าออนไลน์เข้าร่วมไ ม่ได้ไ ม่ใช่เหรอคะ ,

เท่าๆที่อ่านดู เขาขายออนไลน์ แต่ใช้แอพปลอมแปลง gps location ค่ะ

แต่เร าไ ม่รู้ว่าการปลอมแปลง location ร้ าน หรือการข ายของออนไลน์อย่ างเดียว

โดยที่ไ ม่มีหน้ าร้ าน มันผิ ดหลักเกณฑ์เงื่ อนไขโครงการไหม