เผยร าคาทอง

ร าคาทองวันนี้จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.27 น.

ร าคาคงที่ไ ม่เพิ่มไ ม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ปรับขึ้น 50 บ าท

ส่วนสัปดาห์ที่ผ่ านมาร าคาทองปรับขึ้นรวม 450 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 27,350

รับซื้อบ าทละ 26,272.28

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,850

รับซื้อบ าทละ 26,750

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 (ประก าศครั้งเดียว)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 27,350

รับซื้อบ าทละ 26,272.28

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,850

รับซื้อบ าทละ 26,750

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 1,775 ดอลลาร์

หลังจากร าคาทองคำโคเม็กซ์ปิดตล าดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่ านมาเพิ่มขึ้น 1.1 ดอลลาร์ สู่บริเวณ 1,777.8 ดอลลาร์

เนื่องมาจากได้รับแร งหนุนจากการเปิ ดเผยข้อมูลเงิ นเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของสหรั ฐ

ร าคาทองคําฮ่องกงเช้านี้ตล าดหุ้น ทองคำ ระงับการซื้อข ายหลังจากสำนักงานอุตุนิยมวิทย าของฮ่องกงออกร ายงานเตือนว่าจะเกิ ดพ ายุฝนสีดำ (Black Rainstorm)