เพิ่มวงเงิ นคนละ6,000

สิ่งที่ต้องพูดถึงคือโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ดูแล้วเหมือนจะไ ม่ประสบผลสำเร็จ

ณ วันนี้ยังเหลืออยู่อีกกว่า 3 ล้านสิทธิ

ส่วนโครงการค นละครึ่งที่จะเริ่มใช้เงิ นได้เดือนหน้ า ดูเหมือนจะแผ่ว

เพราะรั ฐบ าลประกาศยกระดับคุมเข้ม CV ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แทบจะหมดหวังแล้ว ยิ่งใช้ยิ่งได้ แป้ก

เตรียมปรับแผนโยกเงิ นเพิ่มวงเงิ นค นละครึ่ง

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้จ่ ายกับร้ านค้าที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม

รับ E-voucher สูงสุด 7,000 บ าทต่อคน ดูเหมือนการตอบรับจะไ ม่ดีนัก

เปิ ดลงทะเบี ยนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน จนถึงวันนี้ ยังเหลืออีกกว่า 3.5 ล้ านสิทธิ

โดยขณะนี้ยังไ ม่ได้รับความชัดเจนจากกระทร วงการคลังว่าจะพิจารณาปรับเงื่ อนไข

โครงการนี้เพิ่มเติมให้จูงใจประชาชนมากขึ้นหรือไ ม่ เช่นเดียวกับการที่เอกชนเสนอให้เพิ่มวงเงิ นโครงการค นละครึ่ง

เป็นคนละ 6,000 บ าท ยังต้องหารือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติอีกครั้ง

ร้ านอาหารอดโกยเงิ นช่วงฟุตบอลยูโร สอดคล้องกับมหาวิทย าลัยหอการค้าไทย

ที่ประเมินว่า แม้ช่วงนี้จะมีมหกร รมการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 ซึ่งปกติแล้ว

เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ร้านอาหารกลางคืนมียอดขายดี แต่ด้วยสถานก ารณ์CV

ทำให้พฤติกร รมการใช้จ่ ายของประชาชนแผ่วลงอย่ างชัดเจน

แถมร้ านอาหารที่ขายเครื่องดื่มยังไ ม่สามารถเปิ ดได้

ดังนั้น หากเทียบกับฟุตบอลยูโรปี 2016 หรือ 5 ปีที่แล้ว

การจับจ่ ายลดลงกว่า 20% ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ส่งผลต่อเศร ษฐกิจได้แค่ 0.1% เท่านั้น

ขอบคุณ bugaboo.tv