ประก าศแล้ว จ่ ายเยี ยวย า4อาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าว

ระบุ ที่ประชุมที่มีนายกรั ฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบ เยี ยวย า ประชาชน 6 จังหวัด

ในกลุ่มก่อสร้ าง

สถานบริการ

ร้ านอาหาร

กลุ่มศิลปะ บันเทิงและสันทนาการ ซึ่งได้ลงทะเบี ยน กระทร วงการคลัง ราว 697,315 คน เตรียมงบ 7,500 ล้านบ าท

ทั้งนี้ หากอยู่ในระบบประกันสังคม รั ฐจะจ่ ายให้ 50% ของค่ าแ รง แต่ไ ม่เกิน 7,500 บ าท

อย่ างไรก็ต ามหากมีคุณสมบัติ สัญช าติ คนไทย จะเพิ่มอีก 2,000 บ าท หากร ายใด

ไ ม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปลงทะเบี ยนแอพพลิเคชั่น ถุงเ งิน

ที่มา siamtoday