เผยยอด ม.33เร ารักกัน คนละ6,000

ประกันสังคม รูดม่ านโครงการ ม.33เร ารักกัน เผยตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.- 30 มิ.ย.64

มีผู้ประกันตนเข้าร่วมโครงการ 8.14 ล้านคน ร้ านค้าเข้าร่วมโครงการ 247,899 ร้ านค้า

มียอดการใช้จ่ ายเงิ นทั้งสิ้ น 48,185,847,179.56 บ าท

สืบเนื่องจากการที่ ครม. มีมติเห็นชอบ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพร่ของcv

ช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตร า 33 จำนวนกว่า 9 ล้านคน รวมเป็นเ งิน 6,000 บ าท / คน

โดยประชาชนสามารถใช้จ่ ายในวงเงิ นดังกล่าว สิ้ นสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่ านมา

ล่ าสุด เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 สำนักงานประกันสังคม กระทร วงแร งงาน เปิ ดเผยว่า โครงการ ม33 เร ารักกันว่า

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.- 30 มิ.ย. 2564 มีผู้ประกันตนเข้าร่วมโครงการ 8.14 ล้านคน

ร้ านค้าเข้าร่วมโครงการ 247,899 ร้ านค้า และมียอดการใช้จ่ ายเงิ นทั้งสิ้ น 48,185,847,179.56 บ าท