เริ่มแล้ว รั ฐให้กู้ร ายละ50,000

สินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชนจากทางธนาคารออมสิน เป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อตา มนโยบ ายรั ฐ

ซึ่งปล่อยให้กู้ได้ที่ไ ม่เกินร ายละ 50,000 บ าท

ร ายละเอี ยดและเงื่ อนไขจะมีอะไรบ้ างไปเช็ คกันเลย จุดเด่น สินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน

เพื่อนำไปแก้ไขปัญห าห นี้นอกระบบที่เกิ ดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไ ม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

ร ายละเอี ยดสินเ ชื่อ

วงเงิ นให้กู้ยืม

ธนาคารออมสิน ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และให้กู้ต ามความสามารถในการชำระหนี้คืนธนาคาร ได้ไ ม่เกินร ายละ 50,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยสินเ ชื่อ

อัตร าดอกเบี้ ยคงที่ Flat Rate ที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมสินเ ชื่อ

ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาในการชำระเงิ นคืน

ชำระเงิ นคืนธนาคารในระยะเวลาไ ม่เกิน 5 ปี

ร ายละเอี ยดการสมัคร

คุณสมบัติผู้ขอสินเ ชื่อ

เป็นผู้ที่มีอาชีพ และมีร ายได้

มีสัญช าติไทย

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ จะต้องไ ม่เกิน 65 ปี

มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ และติ ดต่อได้

เป็นผู้ที่ลงทะเบี ยนหนี้นอกระบบ (นร.1) ซึ่งสามารถขอลงทะเบี ยนได้ในวันที่ขอกู้เงิ นจากทางธนาคาร

หลักประกันเงิ นกู้

ใช้บรริษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ใช้เป็นหลักประกันในการขอเงิ นให้กู้ยืม

เอกส ารการขอกู้

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน

เอกส ารแสดงร ายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดเงิ นฝากหรือสลิปเงิ นเดือน (หากมี)

เอกส ารร ายรับและร ายจ่ าย (หากมี)

รูปถ่ายของสถานที่ในการประกอบอาชีพ

กรณีที่ใช้หลักทรั พย์ในการค้ำประกัน ให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันมาขอกู้ด้วย

ช่องทางการขอสินเ ชื่อ

หากท่ านไดที่สนใจ สามารถติ ดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเ ทศ