โพสต์บทเรี ยน ซื้อบ้ าน

แอปเปิ้ล โพสต์บทเรียน ซื้อบ้ านใกล้โรงงานส ารเคมี

สอนให้รู้ว่าต้องดูให้รอบคอบก่อน หลังเกิ ดเห ตุระเบิ ดไฟไหม้โรงงานพล าสติกย่ านกิ่งแก้ว

บทเรียนซื้อบ้ านใกล้โรงงานส ารเคมี – แอปเปิ้ล สีสะเหงียน ภรรย าสาวนักแสดงหนุ่ม ฟลุค จิระ

โพสต์ข้อความอัพเดตสถานก ารณ์ หลังพาลูกๆ อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว

เนื่องจากบ้ านตั้งอยู่ในรัศมี 5 กม. ใกล้จุดเกิ ดเห ตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกย่ านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปร าการ

จากเห ตุก ารณ์ดังกล่าว แอปเปิ้ล ได้โพสต์ข้อความเล่าว่า ไ ม่คิดว่าเห ตุก ารณ์จะหนักหน่วงรุนแ รงขน าดนี้

ออกจากบ้ านตั้งแต่เช้าพาลูกๆ ไปอยู่โรงแรม จนตอนนี้ยังกลับเข้าบ้ านไ ม่ได้ ไ ม่ได้เอาอะไรออกมาเลย

เหตุก ารณ์ไฟไหม้โรงงานใกล้บ้ านครั้งนี้ เป็นบทเรียนสอนให้รู้ว่า จะซื้อบ้ านต้องดูให้รอบคอบก่อนจริงๆ

ที่พักอาศัยมีสถานที่ใกล้เคียงติดกับโร งงานส ารเคมี หรือปั๊มน้ำมันไหม

พร้อมเขียนข้อความ ระบุว่า “ตอนแรกไ ม่นึกว่าจะแร งขนาดนี้ ออกจากบ้ านตั้งแต่ช่วงเช้า

จนถึงตอนนี้ยังไ ม่ได้กลับ ตั ดสินใจพาลูกไปนอนโรงแรมก่อนเพราะเด็ กต้องนอนกลางวัน

แล้วพออย ากกลับบ้ านเอาของ ก็คือ กลับไ ม่ได้แล้ว เขาให้ออกจากพื้นที่แล้วรถติ ดย าวเหยี ยด

ตอนขับรถออกมาลุ้นว่าโรงงานจะระเบิ ดอีกตอนไหนก็ไ ม่รู้เพราะต้องผ่ านแถวนั้นเพื่อกลับรถ

บ้ านเร าอยู่ในรั ศมี 5 กม. รถ ambulance ผ่ านไปมาตลอด ต้องหลบให้กันสุดฤทธิ์เพื่อให้รถหวอไปได้

แล้วยังไ ม่รู้ว่าคืนนี้ควรกลับไปนอนบ้ านได้มั้ย ปลอดภั ยหรือยัง ไ ม่ได้เอาอะไรออกมาเลย ไ ม่นึกว่าจะหนักหน่ วงขนาดนี้

แล้วคนที่อยู่ใกล้กว่าเร าอีก #ขอให้ทุกคนปลอภั ย #ขอให้เจ้าหน้ าที่ที่เสี่ ยงเข้าไปควบคุมเพลิงปลอดภั ย #ขอให้ผ่ านไปเร็วๆ #ขอให้ฝนตก”

ขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นห่วงมากๆ ตอนนี้ปลอดภั ยแล้ว เหลือแค่ว่าจากนี้จะยังไงต่อ แง้

ขอบคุณภาพจาก appleminiberry