เตรียมใช้เงิ นช่วยเหลือ เดือนกรกฎาคม

เงิ นช่วยเหลือประจำเดือนกรกฎาคมนี้ มีเงิ นเข้า 3 กลุ่ม

ใน วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคมนี้ กรมบัญชีกลางจะมีเงิ นโอนให้ดังนี้

1.เบี้ ยผู้สูงอ ายุ 600 -1,000 บ าท ตามเกณฑ์อ ายุ

อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บ าท

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บ าท

อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บ าท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บ าท

สำหรับ การรับเงิ นเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถเลือกวิธีการขอรับได้ ดังนี้

-ขอรับเป็นเงิ นสด (รับด้วยตัวเอง หรือ รับผ่ านคนที่ได้รับมอบอำนาจ)

-โอนเงิ นเข้าบัญชี (ของตัวเอง หรือ ของคนที่ได้รับมอบอำนาจ)

โดยเงิ นผู้สูงอายุ ทางภาครั ฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รั ฐจะเลื่ อนเวลาการจ่ ายเ งิน

เป็นก่อนวันที่ 10 ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันที่ 9 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ

สวัสดิการที่ทางภาครั ฐ จัดสรรขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงิ นช่วยเหลือ

และแบ่งเบ าภาระค่ าใช้จ่ ายในแต่ละเดือน เนื่องจากร ายได้ จากอาชีพผู้สูงอายุ ที่ทำอยู่ในแต่ละเดือน อาจไ ม่เพียงพอต่อการใช้จ่ าย

2.เบี้ยผู้พิกา ร 800 – 1,000 บ าท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน)

-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิกา รเพิ่ม 200 บ าท/เดือน

3.เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเ กิด 600 บ าท ต่อเด็ก 1 คน กลุ่มเด็ กแรกเ กิด จนถึงอายุ 6 ขวบ

ผู้ปกครองจะได้รับเงิ นโอนเข้าบัญชี 600 บ าท เหมือนเดิม ตรวจสอบสิทธิเงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเกิ ด คลิกที่นี่