คนแน่นร้ านทอง

ร าคาทองคำวันนี้ (6 ก.ค.) ขยับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าคาสุดท้ ายเมื่อวานนี้

โดยร าคาข ายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 27,800 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็ บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 9:48 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเ ทศ ร าคารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,200 บ าท ข ายออก 27,300 บ าท ตามประก าศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 26,711.92 บ าท ส่วนร าคาข ายออกอยู่ที่ 27,800 บ าท

ขณะที่ร าคาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,797.50 เหรี ยญสหรั ฐต่อออนซ์

ประก าศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 27,200 บ าท

ข ายออก บ าทละ 27,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 26,711.92 บ าท

ข ายออก บ าทละ 27,800 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 27,250 บ าท

ข ายออก บ าทละ 27,350 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 26,757.4 บ าท

ข ายออก บ าทละ 27,850 บ าท