เคาะแล้ว เยี ยวยาน ายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33

เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 6 ก.ค. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบกรอบวงเงิ น 2,519.38 ล้านบ าท โครงการเยี ยวย านายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตร า 33 ในระบบประกันสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด โดยเป็นส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

(นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบในหลักการเยี ยวย าไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 ที่ผ่ านมา

หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

1. น ายจ้ างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564

หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบี ยนใ หม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2564 จำนวน 41,940 ร าย

โดยจะได้รับเงิ นเยี ยวย าในอัตร า 3,000 บ าทต่อลู กจ้ างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง

2. ผู้ประกันตนมาตร า 33 จำนวน 663,916 ร าย จะได้รับเงิ นเยี ยวย าในอัตรา 2,000 บ าทต่อคน

ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับน ายจ้ างมากกว่า 1 ร าย ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยวย าเพียงครั้งเดียวในอัตร า 2,000 บ าท

สำหรับวิธีการจ่ ายเงิ นเยี ยวย า

กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตร า 33 จะโอนผ่ านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

กรณีนายจ้ างที่เป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากตามที่นายจ้างแจ้ง

หรือต ามวิธีการอื่นๆ ที่กระทร วงแร งงานกำหนด

เริ่มโอนเงิ นเยี ยวย าครั้งแรกภายในวันที่ 23 ก.ค. 2564 และโอนเงิ นซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ยังเผยว่า ที่ประชุม ครม. ยังมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม

เร่งลงทะเบี ยนน ายจ้าง และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแร งงานตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลู กจ้างของนายจ้าง

ที่ขึ้นทะเบี ยนประกันสังคมร ายใ หม่ในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2564

เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีการจ้ างงานต ามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบี ยนประกันสังคมไว้จริง

รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างร ายใ หม่ลงทะเบี ยนเข้าสู่ระบบประกันสังค มมากขึ้นด้วย.