คุณลุงขอผ่ อนผันค่ าไฟ

เรียกได้ว่าในภาวะสถ านก ารณ์ CV ที่ยังไ ม่คลี่คล ายหลายอาชีพได้รับผลกระทบเต็มๆ ทำให้เกิ ดความเครี ยด

ตลาดปิด ร้ านอาหารปิด และบางครั้งเปิ ดร้ านก็แทบจะไ ม่มีลู กค้ ามาซื้อด้วยซ้ำ ล่ าสุด เพจ เจาะเลนส์ข่าว

ได้โพสต์คลิประบุข้อความว่า ลุงไ ม่สะดวกจะไปจ่ ายค่ าไฟและเนื่องจาก CV

ทำให้ไ ม่มีร ายได้ไ ม่มีเงิ นเลยมาทำเรื่องของผ่ อนผันแต่เจ้าหน้าที่ไ ม่ให้ก็ตามคลิป

ซึ่งในคลิปดังกล่าวคุณลุงเสื้อสีเหลืองมาทำเรื่องขอผ่อนผันจ่ ายค่ าไฟ

แต่ทางเจ้าหน้ าที่ไ ม่สามารถทำให้ได้ จึงเกิ ดความเครี ยดและตะโกนออกไปว่า CV

พวกคุณอยู่บ้ านได้เป็นเดือน พวกผมทำมาหากินทำมาหากินกันไ ม่ได้ ผมขอแค่นี้ไ ม่ได้หรอ

เครียดขอผ่อนผันค่ าไฟ

เป็นกำลังใจให้คุณลุงนะครับ