เผยร ายชื่อ จังหวัดห้ ามออกจากบ้ าน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้รับร ายงานว่า จากที่ประชุมศบค.เผยว่า

การประชุมศบค.ชุดใหญ่เสร็จสิ้ นลงเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.

มีการหารือกันอย่ างเคร่ งเครี ยด โดยเฉพาะข้อกำหนดที่จะประกาศใช้

ล่ าสุดจะใช้กับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด 10 จังหวัด ไ ม่ได้รวมทั้งประเ ทศ ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร

นนทบุรี

นครปฐม

นราธิวาส

ปัตต านี

ยะลา

และสงขลา

โดยมีร ายละเอี ยดในข้อกำหนดแต กต่ างกันไปเฉพาะส่วน

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. รวม 14 วัน

แต่ให้เริ่มตั้งด่านปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ส่วนกรณีถ้าฉีดวั คซีนแล้วสามารถเดินทางได้

ส่วนของร้ านสะดวกซื้อ ห้างสร รพสินค้า ร้ านอาหาร ปิดเวลา 20.00 น.

ห้ ามรวมกลุ่มทำกิจกร รมเกิน 5 คน รถสาธารณะให้บริการถึง 21.30 น.

ส่วนวันเวลาห้ ามออกจากบ้ าน 21.00-04.00 น.