กรมอุตุฯ เตื อน 9-12 ก.ค.ระวั งฝนตกหนักมาก

วันที่ 9 – 11 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ดังกล่าวระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉั บพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

การคาดหม าย คาดหม ายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 9 11 ก.ค. 64 ร่องมรสุ มพ าดผ่ านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้กำลังค่อนข้างแร งพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเท ศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.ค. 64

ร่องมรสุ มที่พ าดผ่ านประเท ศไทยมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแ รงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเ ทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้

ในช่วงวันที่ 9 12 ก.ค. 64 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแ รงขึ้น

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ทะเลอันดามันตอนล่ างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 15 ก.ค. 64

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ข้อควรระวั ง

ข้อควรระวั ง ในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ดังกล่าวระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันดามันและอ่าวไทยตอนบนระมั ดระวั งในการเดินเรือ

เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 12 ก.ค. 64

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 12 15 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนมากทางตอนล่ างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 9-11 ก.ค. 2564อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 9 13 ก.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 14 15 ก.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 9 12 ก.ค. 64 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 15 ก.ค. 64 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60

ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 9-11 ก.ค. 2564อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 9 – 12 ก.ค. 64

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา :ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 13 – 15 ก.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.