เพิ่ม เร าชนะ ม33 เร ารักกัน เตรียมใช้เงิ นได้เลย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวจากกระทร วงการคลัง และสภาพัฒน์ ในฐานะกร รมการ ศบศ. เปิ ดเผยว่า

หลังจากนายกรั ฐมนตรีประกาศล็อกดาวน์รอบใ หม่ภายใต้หลักการ หยุดการเดินทางและมีมาตรการเยี ยวย าควบคู่

ขณะนี้หน่วยงานด้านเศ รษฐกิจของรั ฐบ าลทั้งหมด ได้มีการหารือเรื่องมาตรการมาเยี ยวย าประชาชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการประกาศล็อกดาวน์แล้ว

คาดว่ามาตรการที่ออกมาจะเป็นรูปแบบเดิม แต่เป็นการพัฒนานโยบ าย

เช่น การเพิ่มเงิ นในโครงการเร าชนะ ม33 เร ารักกัน และอาจจะมีโครงการใ หม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย แหล่งข่าวกล่าว

ร ายงานข่าวจากทำเนียบรั ฐบ าล ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ได้ให้นโยบ ายการออกมาตรการเยี ยวย าทางเศร ษฐกิจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบ าดของ cv ระลอก 4

โดยสั่งการให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรมว.พลังงาน กระทร วงการคลัง กระทร วงแร งงาน

และสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์

รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและรวดเร็วที่สุด

สำหรับมาตรการเยี ยวย าเศร ษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของ cv

ระลอกสี่ที่ผ่ านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่ านมา

โดยการพิจารณาของคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ ายเงิ นกู้ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นประธานไปแล้ว ได้แก่

โครงการเยี ยวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตร า 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด (กทม. และปริมณฑล)

นายจ้างร ายละ 3000 บ าทต่อหัวลู กจ้าง ไ ม่เกิน 200 คน จำนวน 41,940 ร าย

ลู กจ้ างคนละ 2,000 บ าท จำนวน 663,916 ร ายวงเ งิน 2,519 ล้านบ าท

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบกรอบวงเงิ นกู้คงเหลือ

ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทร วงการคลังกู้เ งิน 1 ล้านล้านบ าท คงเหลือ 7,197.1745 ล้านบ าท แบ่งออกเป็น

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบ าดของ cv ไ ม่มีกรอบวงเงิ นคงเหลือ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี ยวย า ชดเชยให้กับภาคประชาชน

เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเงิ นคงเหลือ 2,710.1767 ล้านบ าท

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของ cv กรอบวงเงิ นคงเหลือ 4,486.9978 ล้านบ าท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้เรียกประชุมทีมเศ รษฐกิจผ่ านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค. 64) เวลา 15.30 น.

เพื่อหาออกมาตรการเยี ยวย าทางเศ รษฐกิจเพื่อสู่คณะกร รรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้และ ครม.ต่อไป

ขอบคุณที่มา siamtoday