เงิ นเข้าอีกแล้ว วันที่ 15กรกฎาคมนี้

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ 300 บ าท/เดือน

และผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ 200 บ าท/เดือน

โดยและขอย้ำว่า วงเงิ นที่ได้รับ ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้ านธงฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่ านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือร้ านค้าที่รับชำระเงิ นผ่ านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ และผู้พิ ก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และมี บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บ าท/เดือน

โดยจ่ ายเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน

พิเศษเดือนนี้ รั ฐบ าลเตรียมเพิ่มเงิ นเยี ยวย า บัตรคนจน 1,200 บ าท

เนื่องด้วยสถานก ารณ์การแพร่cv ทำให้เวลานี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศร ษฐกิจของประเท ศไทย ได้รับผลกระทบ

จึงทำให้ทางรั ฐบ าลได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของcv ตามที่กระทร วงการคลังได้เสนอ

ซึ่งชุดมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบ าท

โดยกรอบวงเงิ นที่ใช้อยู่ที่ 1.62 แสนล้านบ าท โดยได้ออกมาตรการที่มีชื่อว่าโครงกร เพิ่มกำลังซื้อ โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ นั้นรั ฐบ าลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตครสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3 ทุกคนไ ม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่ม

โดยช่วยเหลือวงเงิ นค่าซื้อสินค้ าจากร้ านค้าธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น (ร้ านธงฟ้าฯ)

และค่ าซื้อสินค้ าหรือบริการจากร้ านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงิ นไ ม่เกิน 1,200 บ าทตลอดระยะเวลาโครงการ

(กรณีมีวงเงิ นคงเหลือในเดือนใดจะไ ม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป)

กลุ่มเป้าหมาย 13,650,159 คน วงเงิ นรวม 16,380 ล้านบ าท

โดยมาตรการนี้จะเป็นการจ่ ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว ไ ม่ว่าจะเป็น

เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เงิ นค่ ารถโดยสารสาธารณะ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ แบ่งเป็น

1.ค่ าโดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ าทต่อเดือน (ใช้ชำระค่ าโดยส ารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

3.ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

เงิ นลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรั ฐบ าลแจ กให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ร ายละ 45 บ าทต่อ 3 เดือน

โดยจะต้องใช้กับร้ านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไ ม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเงิ นส่วนนี้ไป

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เงิ นคืนภาษี 5%

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้ านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของต ามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้าอื่น ๆ

ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อของจะได้รับเ งินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรต ามยอดการใช้จ่ าย เช่น

จ่ ายผ่ านบัตรฯ 100 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บ าท

จ่ ายผ่ านบัตรฯ 500 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บ าท

จ่ ายผ่ านบัตรฯ 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บ าท

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่ าน้ำประปา

โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับเ งิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไ ม่เคยลงทะเบี ยน สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

โดยทั้ง 2 สิทธิ์นี้ เป็นโครงการที่มีการต่อระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2563-กันยายน2564 รวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้พิ ก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน) และผู้พิ ก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และมี บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ ยความพิก ารเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ ยความพิก ารเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564 หากมีข้อสงสัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาร าชการ