ทองมีลุ้นแตะ30,400บ าทแล้ว

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ YLG เปิ ดเผยว่า

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ผ่ านมาแม้ ร าคาทองคำ ในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงร้อยละ 6 ถึง 7

ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากแร งข ายหลังการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐ หรือ เฟด ประจำเดือน มิ.ย.

ที่ส่งสัญญ าณเตรียมถอนนโยบ ายกระตุ้นเศร ษฐกิจทางการเ งิน แต่ล่ าสุดร ายงานการประชุมชี้ว่ากร รมการเฟดส่วนใหญ่มองว่า

การฟื้นตัวของเศร ษฐกิจในขณะนี้ยังไ ม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเฟดที่ต้องการสะท้อนว่าเฟดยังคงระมั ดระวั งในการตั ดสินใจขึ้นดอกเบี้ย

โดย YLG ได้ให้เป้าหมายการเคลื่อนไหวของร าคาทองคำไว้ที่ 1,960 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

ซึ่งในครึ่งปีแรกที่ผ่ านมาร าคาทองคำเข้าไปใกล้เป้าหมายดังกล่าว แต่ยังไ ม่สามารถผ่ านไปได้

อย่ างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังมองว่าร าคาทองคำมีโอกาสปรับขึ้นไปทดสอบเป้าหมายดังกล่าวอีกครั้ง หากเฟดยังไ ม่เร่งถอนมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจ

หรือ หากการระบ าดของโควิ ดสายพันธุ์เดลต ารุนแ รงขึ้น และร าคาทองคำในประเท ศมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นมากกว่าร าคาทองคำในตลาดโลก

เพราะร าคาทองคำในประเ ทศได้รับแ รงหนุนจากค่ าเงิ นบ าทที่อ่อนค่ าทะลุ 32 บ าทต่อดอลลาร์สหรั ฐ

ทำให้ทองไทยมีลุ้นแตะ 30,400 บ าทต่อบ าททองคำ

หากร าคาทองโลกแตะเป้า 1,960 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

ขอบคุณที่มา siamtoday