ได้เฮอีกแล้ว นายกฯ สั่งเยี ยวย าล็อคด าวน์ เตรียมกดเงิ นใช้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี นัดประชุมทีมเศ รษฐกิจของรั ฐบ าลวันนี้ (12 ก.ค.)

ประกอบด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ

รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน

รวมถึงสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานกำกับการใช้จ่ ายเงิ นกู้ต าม พ.ร.ก.กู้เ งิน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบ (ศบศ.) กล่าวว่า

การหารือครั้งนี้เพื่อพิจาณามาตรการดูแลและเยี ยวย าประชาชน 10 จังหวัด

ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งยกระดับการควบคุมการแพร่ระบ าดที่ศูนย์บริหารสถานก ารณ์ฉุ กเเฉิ นจากการแพร่ระบ าดของCV (ศบค.) ประกาศให้มีผลวันนี้ (12 ก.ค.)

แหล่งข่าวจากทำเนียบรั ฐบ าล กล่าวว่า มาตรการดูแลที่จะเพิ่มเติมจะพิจารณาดูแลผู้ได้รับผลกระทบใน 10 จังหวัด

คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร นร าธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา ซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือให้แร งงาน คือ

1.แร งงานในระบบประกันสังคม

2.แร งงานนอกระบบประกันสังคมและกลุ่มอาชีพอิสระ

รวมทั้งจะมีการจ่ ายเงิ นเยี ยวย าพิเศษเพิ่มเติมด้วย และการเยี ยวย าแร งงานนอกระบบจะให้ลงทะเบี ยน

โดยมีการจ่ ายเ งินพิเศษจูงใจให้นายจ้ างและลูกจ้ างเข้าสู่ระบบประกันสังคม

ทั้งนี้ รูปแบบการช่วยเหลือจะคล้ายมาตรการที่ได้ออกมาช่วงปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่ านมา

ซึ่งช่วยเหลือแร งงานและผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดที่ถูกสั่ งปิด โดยกระทร วงการคลัง และคณะกร รมการกลั่นกรองเงิ นกู้ฯ

ที่มีเลขาธิการ สศช.เป็นประธานจะเสนอมาตรการเข้าคณะรั ฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ก.ค.เพื่อเห็นชอบในหลักการ

เยี ยวย าทั้งลู กจ้ าง-นายจ้ าง

สำหรับมาตรการที่รั ฐบ าลเตรียมไว้เพิ่มเติมจะเป็นมาตรการจากกระทร วงการคลังและกระทร วงแร งงาน

ซึ่งมีทั้งการเยี ยวย าประชาชนและช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยกระดับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้มฉบับล่ าสุด

ที่ให้ปิดกิจการบ างประเภทเพิ่มเติม เช่น ร้ านนวด สปา สถานเสริมความงาม ซึ่งต่ างจากการเยี ยวย าในปี 2563 ที่ใช้กับทั่วประเ ทศ

ส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณการเยี ยวย าเพิ่มเติมจะใช้เงิ นจากเงิ นกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้านล้านบ าท

ที่ยังเหลือบ างส่วนและหากไ ม่พอจะขอใช้จาก พ.ร.ก.กู้เ งิน 5 แสนล้านบ าท ซึ่งกันส่วนเยี ยวย าประชาชนไว้ 3 แสนล้านบ าท

แหล่งข่าว กล่าวว่า มาตรการที่จะออกมาจะเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และช่วยพยุงเศร ษฐกิจด้วย

เพราะมาตรการทางการคลังที่ออกมายังไ ม่ช่วยกระตุ้นเศร ษฐกิจได้มากนัก

เช่น โครงการค นละครึ่งเฟส 3 โคงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาช่วงCV

ทำให้ประชาชนยังไ ม่กล้าออกมาจับจ่ ายใช้สอยมากนัก ซึ่งจะเสนอ ครม.ปรับปรุงมาตรการที่อนุมัติไปแล้วด้วย

เตรียมมาตรการหลังคลี่คล าย

สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มีหลายสมาคมการค้าเสนอให้ภาครั ฐช่วยพยุงการจ้ างงาน

โดยขอให้รั ฐช่วยสนับสนุนการค่ าจ้างแร งงาน โดยมาตรการในลักษณะนี้คาดว่าจะใช้วงเ งิน 60,000 ล้านบ าท

ซึ่งจะเป็นอีกมาตรการที่ช่วยผู้ประกอบการรักษาระดับการจ้างงาน และจะส่งผลดีต่อภาคการผลิตและเศรษ ฐกิจในภาพรวม

โดยกำลังสรุปร ายละเอี ยดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเสนอ ศบศ.เพื่อให้มีผลใช้ทันทีเมื่อการระบ าดคลี่คล ายลง

รวมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือภาคท่องเที่ยวสำหรับช่วงสถานก ารณ์คลี่คล ายลง

โดยจะพิจารณานำโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเท ศไทย (ททท.) วงเ งิน 27,400 ล้านบ าท

กลับมาใ หม่หลังจากเลื่อนไปเพราะการระบ าดระลอกที่ 3

โดยประเมินว่าหลังจากมีมาตรการเพิ่มเติมแล้วสถานก ารณ์CV จะทยอยคลี่คล ายขึ้นในเดือน ส.ค.นี้