โมเดอร์นา1ล้านโดส ให้ประชาชนไ ม่มีค่ าใช้จ่ าย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 น.ส.ธีระรัตน์ สำเร็จวณิชย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย

ในฐานะโฆษกกร รมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณร ายจ่ ายประจำปี 2565

แถลงผลการประชุม กมธ.งบประมาณร ายจ่ ายปี 2565 ว่า ในการประชุม กมธ.งบฯ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 เป็นการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทร วงสาธารณสุข

ซึ่ง กมธ.ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องร าคาวัคซีนCV

แต่หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบปฏิเสธให้ข้อมูล บอกว่าเรื่องสัญญาจัดซื้อวั ค ซี นเป็นสิ่งที่ห้ ามเปิ ดเผย

ทำให้ กมธ.ลำบ ากใจ ไ ม่รู้ร าคาวัคซีนที่แท้จริงในแต่ละยี่ห้อ

ในขณะเดียวกัน กมธ.ได้สอบถามสภากาช าดไทย ในฐานะ 1 ใน 5 หน่วยงานรั ฐ

ที่มีอำนาจในการเจรจาจัดซื้อวั ค ซี น ว่ามีโอกาสหรือไ ม่ที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้เจรจา

จัดซื้อวั คซีนทางเลือกCVเข้ามาในประเท ศไทย ได้รับการชี้แจงจาก

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาช าดไทย ว่า

สภากาช าดไทยได้ดีลเจรจาการจัดซื้อวั คซีนทางเลือกโมเดอร์นา

กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไ ม่มีค่ าใช้จ่ าย

ขั้นตอนการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แต่ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่ที่องค์การเภสัชกร รมเป็นผู้รับผิ ดชอบ

จึงขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกร รมจะนำเข้ามาได้เมื่อใด