แห่สมัคร ผู้ประกันตนม.40 รับเ งิน5000

ที่สำนักงานประกันสังคม สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลามีประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์นอกระบบประกันสังคม จำนวนมาก

เดินทางมาสมัครเป็น ผู้ประกันตน ม.40 เพื่อต้องการรับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท

ในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ 10 จังหวัด

ซึ่ง จ.สงขลาเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดที่มีการล็อคดาวน์ด้วย

โดยบรรย ากาศตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิ ดทำการ มีประชาชนจำนวนมากมายืนรอกันแน่นบริเวณด้านหน้ าสำนักงานประกันสังคม

เจ้าหน้ าที่ต้องออกมาอำนวยความสะดวก จัดระเบี ยบและอธิบ ายร ายละเอี ยด

ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆให้กับประชาชนที่มาสมัครเป็น ผู้ประกันตนม.40

ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ที่มาสมัครร ายหนึ่งทราบว่า ต้องการเงิ นเยี ยวย าCV 5,000 บ าท

ไปใช้จ่ ายในครอบครัวทั้งค่าเช่าบ้ าน และส่งให้ลูก เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนในช่วง cv

นายสมเกียรติ ศิริชูทรัพย์ ประกันสังคม จ.สงขลา เปิ ดเผยว่า การเยี ยวย าผู้ประกันตนต าม ม.33 ม.39 และม.40 (ประกันตนเอง)

มีการช่วยเหลือ 1 เดือน ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บ าท

ลู กจ้ างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงิ น 50% ของค่ า จ้ างไ ม่เ กิด 7,000 บ าท

รวมได้ไ ม่เกิน 10,000 บ าท ส่วนผู้ประกอบการจะได้รับร ายละ 3,000 บ าท

ส่วนกลุ่มอาชีพอิสระที่ไ ม่ได้ทำประกันสังคม มีสิทธิได้รับการเยี ยวย า

ให้เตรียมหลักฐานยื่นลงทะเบี ยนผู้ประกันตนต าม ม.40 เพื่อรับการช่วยเหลือเดือน ก.ค.2564

โดยผู้ที่มาสมัครม.40 ที่สำนักงานประกันสังคมนั้น

จะยังไ ม่สามารถจ่ ายเงิ นสมทบได้ทันที ต้องรออีก4 วันเพราะต้องนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

และหากต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนม.40 สามารถทำได้ผ่ าน 7 ช่องทาง

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506 เซเว่น-อีเลฟเว่น

ทุกสาขาธนาคาร ธกส. ทุกสาขาBig c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเ ทศ หรือสมัครผ่ านเว็บไซต์ประกันสังคม