เตื อน17-21ให้ระวั งฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ เตื อนในช่วง วันที่ 17 21 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือ และหลี กเลี่ ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 – 22 กรกฏาคม 2564

ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64 มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง

ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64 มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

ในขณะที่ร่องมรสุ มพ าดผ่ านประเท ศเมี ยนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

ทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ส่วนในวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเ ทศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือ และหลี กเลี่ ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

มีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1- 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1- 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 15 – 16 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป

ขอบคุณ กรมอุตุฯ