ร าคาทองพุ่ง ลุ้น30,000

ร าคาทองวันนี้ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประก าศครั้งที่ 1 (เปิ ดตล าด)

เมื่อเวลา 09.23 น. ปรับขึ้น 50 บ าท ทำจุดสูงสุดใ หม่ของปี

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันพฤหัสบดี

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 2 รอบ และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่อกันทั้ง 2 รอบ รวม 250 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,800

รับซื้อบ าทละ 27,697.32

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,300

รับซื้อบ าทละ 28,200

ร าคาซื้อขายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,750

รับซื้อบ าทละ 27,636.68

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,250

รับซื้อบ าทละ 28,150

ที่มา news.in.th