วัดหนองพะองตั้งรพ.สนาม ช่วยชาวบ้ าน

จากสถานก ารณ์การระบ าดของ CV ในจังหวัดสมุทรสาคร

จากการร ายงานข้อมูลล่ าสุด พบผู้จำนวน 644 ร าย ทำให้มีผู้ติ ดสะสมทั้งหมดรวม 32,687 ร าย

รักษาห ายกลับบ้ านแล้ว 24,687 ร าย อยู่ระหว่างการรักษา 7,936 ร าย

และ ผู้เสี ยชีวิตสะสมทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 64 ร าย

ขณะที่โรงพย าบ าลสนามทั้ง 7 แห่ง อยู่ในขั้น วิ ก ฤ ต ณ วันนี้มีเตี ยงสนาม ทั้งหมด 2,765 เตียง

ใช้งานไปแล้ว 2,737 เตียง จึงเร่งจัดตั้งโรงพย าบ าลสนามตำบล/ชุมชน

หรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร สำหรับผู้ติ ดร ายใ หม่ที่มีอาการไ ม่รุนแ รง

โดยคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครฉบับที่ 68 ออกมา

ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอยคนสาครแล้ว 31 แห่ง กับ โรงพย าบ าลสนาม (นาดี)

หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 15 เพิ่มอีก 1 แห่ง รวมทั้งหมดเป็น 32 แห่ง

เพื่อเร่งขย ายเตี ยงสนามรองรับ ผู้ ติ ดที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ล่ าสุด วัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่ านเฟซบุ๊ก

เนื่องจากได้จัดตั้งรพ.สนามอยู่ภายในวัด

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่ วย พร้อมระบุว่า วัดสร้างขึ้นมาได้ ก็เพราะโยม

วันหนึ่งโยมเดื อดร้ อน วัดจะทิ้ งโยมได้อย่ างไร โรงบ าลสนามที่วัดหนองพะองใกล้พร้อม

อย่ างไรก็ต ามประชานที่ต้องการเตี ยงให้ติ ดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ที่มา siamtoday