เงิ นเข้าแล้ว อย่ าลืมไปใช้

วันต ามปฏิทินของเดือนกรกฎาคม ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจน เงิ นเข้าวันไหน ได้รับเงิ นค่ าอะไรบ้ าง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1. วงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา

จากร้านธงฟ้าประชารั ฐ 200-300 บ าทต่อเดือน (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐทุกคน

ทั้งนี้ ล่ าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ครม.ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 3

สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรประมาณ 13.65 ล้านคน

โดยจะช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าจากร้านธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

2. ค่ าเดินทาง ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บ าท, รถ บขส. 500 บ าท

และรถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐทุกคน

3. วงเงิ นซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

โดยนำบัตรไปซื้อกับร้ านที่ร่วมร ายการ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐทุกคน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

4. ค่ าน้ำ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

5. ค่ าไฟ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

6. เบี้ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บ าท/เดือน

อย่ างไรก็ต าม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ ายเงิ นได้ที่ Call Center

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400 ในวัน-เวลาร าชการ

ขอบคุณที่มา siamtoday