อนุทิน เสนอเร่งไฟเซอร์ อีก 50ล้ านโดส

อนุทิน เสนอ ศบค. ให้สั่ งการจำกัด การส่งออก แอสตราเซนเนกา ไปต่ างประเ ทศ

ขอ 10 ล้านโดส ฉี ด ให้คนไทย สัปดาห์หน้ าเดินหน้ าคุยบริษัท วั ค ซี น mRNA ซื้อไฟเซอร์เพิ่มอีก 50 ล้านโดส

วันที่ 18 ก.ค. 64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เปิ ดเผยว่า

ได้สั่งการให้ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งช าติ ดำเนินการทำร่ างประก าศ กระทร วงสาธารณสุข

เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการส่งออกวั คซี นป้องกันการ ติ ด CV ภายนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่ วคร าว

เพื่อแก้ปัญห าการจัดหาวั ค ซี น เพิ่มเติมในประเ ทศไทย ที่กำลังประสบปัญห าอยู่ในขณะนี้

นอกจากนั้น ในสัปดาห์หน้ า จะเชิญผู้แทนของบริษัทวั ค ซี น ที่ขึ้นทะเบี ยนในไทยทุกร าย

เข้าพบ เพื่อหาทางได้รับวั คซี นเพิ่ม โดยเฉพาะ วั ค ซี น mRNA ที่ประชาชนต้องการมากที่สุด

ซึ่งโมเดอร์นา ได้ตอบรับเข้ามาแล้ว พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอไปยัง ไ ฟเซอร์ ประเท ศไทย เพื่อสั่งซื้อ วั ค ซี น

เพิ่มขึ้นอีก 50 ล้านโดส คาดว่าจะมีการประชุมและตกลงข้อเสนอกันในเร็วๆนี้