สู้ต่อไปไ ม่ไหว ทยอยปิดกิจการกันหมดแล้ว

วันที่ 18 ก.ค. 64 ร ายงานข่าวแจ้งว่า จากผลกระทบด้านเศร ษฐกิจจากการแพร่กระจ าย CV

ยังคงยืดเยื้ อและกระจ ายไปในทุกภาคธุรกิจอย่ างทั่วถึง

ไ ม่เพียงแต่ผู้ประกอบการร ายเล็กร ายย่อยเท่านั้นที่หายไปแต่ล่ าสุดร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังก็ยังไปต่อไ ม่ไหว

ผู้สื่อข่าวสำรวจพบว่าขณะนี้มีร้ านสะดวกซื้อเกือบสิบสาขาในตัวเมืองเชียงใ หม่ทยอยปิดกิจการ

แต่ละสาขาเปิ ดมาแล้วไ ม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่ างเช่นที่สาขาตลาดสมเพชร

สาขาข้างโรงเรี ยนยุพร าช และ สาขาข้างมหาวิทย าลัยเชี ยงใ หม่ เป็นต้น

โดยบ างสาขาติ ดป้ายบอกว่าปิ ดชั่ วคร าว , ปิดปรับปรุง 3 เดือน

ขณะที่ชาวบ้ านใกล้เคียงบอกว่าเป็นเพราะการแพร่กระจ าย CV ที่ทำให้ไ ม่มีนักท่องเที่ยว

ขณะที่ลู กค้ าที่เป็นคนในพื้นที่ก็เข้ามาใช้บริการน้อยลง

จากการสอบถามทางด้าน นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บอกว่า การปิดกิจการร้ านสะดวกซื้อ มีหลายปัจจัย ทั้ง ผู้ประกอบการไ ม่ต่อสัญญาจากภาวะเศร ษฐกิจ ,

รูปแบบของกิจการที่ขย ายขนาดและลักษณะของกายภาพของเมืองที่เปลี่ยนไป

ทำผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนโลเคชั่นใ หม่ และ

ที่ปฏิเสธไ ม่ได้ก็คือผลกระทบทางเศร ษฐกิจจากการแพร่กระจาย CV ที่ทำให้ลู กค้ าหายไป

ประธานหอการค้าเชี ยงใ หม่ บอกว่า ธุรกิจค้ าปลีกในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างชะลอตัว

เนื่องจากร ายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยว เมื่อการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบขับเคลื่อนไ ม่ได้

จึงส่งผลไปยังธุรกิจห่ วงโซ่ ทั้ง ร้ านอาหาร โรงแรม รถเช่ า บริษัททัวร์ และธุรกิจค้าปลีก

ไปจนถึงภาคการเกษตรที่ผลิตวัตถุดิบอาหารป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่เหล่านี้

ล่ าสุดหอการค้าเชียงใหม่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

และตัวเลขผลกระทบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ